• Jeugd in Onderzoek
  Jeugd in Onderzoek

  Dé ontmoetingsplek voor iedereen die betrokken is bij de Jeugdsector.

   

 • Van harte welkom!
  Van harte welkom!

  Wij kijken er naar uit om u op donderdag 24 mei 2018 te ontmoeten!

 • 'Weten, leren en doen wat werkt'
  'Weten, leren en doen wat werkt'

  Dit jaar staat Jeugd in Onderzoek in het teken van: Weten, leren en doen wat werkt. Nieuw dit jaar is dat de Universiteit van Amsterdam (UvA), in de persoon van prof. Dr. Geert Jan Stams, optreedt als ambassadeur van Jeugd in Onderzoek. 

   

   

   

 • Twee inspirerende keynote sprekers
  Twee inspirerende keynote sprekers

  Dit jaar presenteert Jeugd in Onderzoek twee keynotes: Monique Volman, hoogleraar Onderwijskunde (Universiteit van Amsterdam), spreekt over gelijke kansen voor kwetsbare jongeren. En Trudy van der Weijden, hoogleraar Implementatie van Richtlijnen Huisartsgeneeskunde (Universiteit Maastricht), geeft een lezing over gedeelde besluitvorming tussen ouders, jeugdige en hulpverleners.

   

 • Locatie
  Locatie

  We hebben dit jaar een nieuwe locatie: Hotel Casa Amsterdam. Dit unieke pand wordt beheerd door de Stichting Casa Academica. Het bijzondere is dat het tevens dienstdoet als studententhuis. Dit zorgt voor een inspirerende mix van mensen!

   

Werken met het beste bewijs

Jeugd in Onderzoek 2018: 'Weten, leren en doen wat werkt'

Jeugd in Onderzoek is al veertien jaar dé ontmoetingsplek voor iedereen die betrokken is bij de jeugdsector. Het congres vindt plaats op donderdag 24 mei 2018, op een nieuwe locatie: Hotel Casa Amsterdam.

Doel van het congres

Het doel van het congres is kennisuitwisseling, prikkelen van duurzame kennisontwikkeling en het stimuleren van het gebruik van kennis door professionals, gemeenten, onderwijs en opleidingen. Zodat ouders en jeugd daarvan profiteren. De meerwaarde zit vooral in het verbinden van kennis uit onderzoek, de professionele praktijk en de ervaring van cliënten. Inspiratie komt uit onderlinge interactie en het netwerken tussen betrokkenen in het jeugddomein.

NRO als nieuwe partner in de congresorganisatie

Naast het NCJ, NJi, TNO en ZonMw heeft het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) zich als vaste partner aangesloten bij de organisatie van Jeugd in Onderzoek. Het NRO coördineert en financiert onderwijsonderzoek en werkt daarmee aan een betere verbinding tussen praktijk en onderzoek in het onderwijs.

Verbinding met de Nationale Wetenschapsagenda

Om onderzoek op grote maatschappelijke thema’s te stimuleren heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) initiatief genomen tot de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Op basis van 12.000 vragen van de Nederlandse bevolking zijn 25 onderzoekroutes vastgesteld. Eén van de 25 routes richt zich uitsluitend op de jeugd: de route ‘Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs’.

Met een Startimpuls van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben de jeugdroute en twee andere routes van de NWA, ieder 2,5 miljoen euro gekregen om onderzoek te doen naar het thema: Hoe kan de positie van jongeren in een veerkrachtige samenleving worden versterkt?. Deze routes zijn: ‘NeurolabNL: de werkplaats voor hersen-, cognitie- en gedragsonderzoek’ en ‘Op weg naar veerkrachtige samenlevingen’.

Monique Volman, keynote speaker op Jeugd in Onderzoek, is boegbeeld van de route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs. Deze route wordt door NRO gecoördineerd. In het middagprogramma van Jeugd in Onderzoek kunt u in een interactieve deelsessie kennismaken met de NWA.

Universiteit als ambassadeur

Nieuw dit jaar is dat de Universiteit van Amsterdam (UvA), in de persoon van prof. dr. Geert Jan Stams, optreedt als ambassadeur van Jeugd in Onderzoek. Geert Jan Stams en zijn collega’s willen laten zien dat ze belang hechten aan het doel van Jeugd in Onderzoek en het congres krijgt hiermee een extra kennisimpuls. 

Programma

Voortaan herkent u het programma van Jeugd in Onderzoek aan drie vaste thema’s:

 • Wat werkt voor wie en waarom

Met meer kennis kan de hulp en ondersteuning aan kinderen en gezinnen effectiever worden. Kennis over welke aanpak voor welke doelgroep het beste werkt en waarom, is belangrijk. En hoe kan je dat het beste onderzoeken? Drie kennisbronnen zijn daarbij relevant: ervaringskennis van cliënten, praktijkkennis van professionals en kennis uit wetenschappelijk onderzoek. Ook spelen anderen factoren een steeds belangrijkere rol, zoals kosteneffectiviteit, alliantie en werkzame elementen. We nodigen u uit om in de deelsessies, resultaten te delen. Bijvoorbeeld van effectonderzoek en van (onderzoeks)projecten die cliëntervaringen of goede voorbeelden uit de praktijk in beeld brengen.

 • De kracht van preventie in het sociale domein

Voor gemeenten is het van toenemend belang hun preventief jeugdbeleid goed in te richten. Het vergroot de kans op een gezonde, veilige en kansrijke sociale omgeving voor jeugd en gezinnen. Het verkleint de kans dat alledaagse opgroei- en opvoedproblemen escaleren tot ernstige problemen. Kennis over effectieve preventie en het opnemen van die 'evidence' in nieuwe of herziene richtlijnen voor de JGZ is daarbij van belang. We nodigen u uit om in de deelsessies kennis over de succesfactoren van preventieprojecten en resultaten uit onderzoek naar de effectiviteit van preventie te presenteren.

 • Verbinding onderwijs-jeugdhulp

De verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp kan veel opleveren voor kinderen en gezinnen. De school is een plek waar problemen bij het opgroeien, in de ontwikkeling of bij belemmeringen in de thuissituatie worden gesignaleerd. Leraren bieden zelf vaak al veel ondersteuning, zowel bij het leren als bij de sociaal-emotionele ontwikkeling. Soms moet de school in samenspraak met leerling en ouders snel jeugdhulp in kunnen schakelen. Leraren en jeugdhulpprofessionals hebben elkaar nodig. Wat weten we over de kwaliteit, de organisatie en de do's en don'ts van een optimale samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp? We nodigen u uit om in de deelsessies uw resultaten uit onderzoek en verhalen uit de praktijk te delen.

Jaarlijks wisselend thema
Naast de drie vaste thema’s kent het programma een jaarlijks wisselend thema. Dat thema wordt aangedragen door de universiteit die optreedt als ambassadeur van het congres. Voor 2018 is het de Universiteit van Amsterdam die het extra thema heeft bepaald, te weten:

 • Gedeelde besluitvorming tussen ouders, jeugdige en hulpverlener

Wat draagt het meeste bij aan het bereiken van de doelen van het kind en de ouders? Omdat er vaak niet één juiste keuze is, is een effectieve samenwerking tussen ouders, kind en hulpverlener of ondersteuner gedurende het hele hulpproces cruciaal. De beste beslissing ontstaat in een goed gesprek tussen ouders, kind en professional. Wat is nodig om werkelijk samen besluiten te nemen over de best passende hulp of de invulling van het plan van aanpak? Heeft u onderzoek gedaan naar de effecten van gedeelde besluitvorming? Heeft u illustratieve casuïstiek over de werkwijze om tot gedeelde besluitvorming te komen? Dan nodigen we u uit hierover een deelsessie in te dienen.

Voor wie?

Jeugd in Onderzoek is dé ontmoetingsplek voor iedereen die betrokken is bij de jeugdsector. Bent u onderzoeker op een universiteit of bij een praktijkinstelling, praktijkprofessional in de jgz, jeugdzorg, sociaal werk of ggz, (beleids)medewerker bij een instelling, gemeente of landelijke overheid, werkzaam in het onderwijs (PO/VO) of bij opleidingen (mbo/hbo/universiteit), medewerker bij een kennisinstituut, beroepsvereniging, bracheorganisatie, gezondheidsfonds of zorgverzekeraar, adviseur of consultant? Dan bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan Jeugd in Onderzoek 2018.

Aanmelden voor het congres

Naar het aanmeldformulier

Deelnemersgeld
Het deelnemersgeld voor Jeugd in Onderzoek 2018 zal € 125,- bedragen. U kunt bij uw aanmelding voor het congres direct online betalen.

Accreditatie

Voor Jeugd in Onderzoek 2018 is accreditatie in aanvraag voor:

 • Schoolleidersregister PO
 • Maatschappelijk werkers en sociaal-agogen - Registerplein (voorheen BAMw)
 • Orthopedagogen - NVO & Kinder- en jeugdpsychologen - NIP K&J
 • Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten
 • AJN Jeugdartsen Nederland
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
 • SKJeugd geregistreerde jeugdzorgwerkers
 • Verpleegkundig Specialisten Register
 • Sociale geneeskundigen (AbSg)
 • V&V Register zorgprofessionals
 • Klinisch (neuro)psychologe - FGzPt

 

logo zonmw

njg

nro

tno logo klein

logo jio nieuw

.