Ronde 3

L3.1 Lezingen - Participatie jongeren in onderzoek

L3.1 Lezingen - Participatie jongeren in onderzoek

Kinderen en jongeren actief in onderzoek: twee succesvolle voorbeelden
Spreker: Ivet Pieper en Margriet van Wetering, Stichting Alexander
Thema: Wat werkt voor wie en waarom
Samenvatting:
Onderzoek kan een stuk participatiever. Stichting Alexander deelt waarom en hoe, knelpunten en succesfactoren, aan de hand van twee praktijkvoorbeelden.

  • De KinderOnderzoeksGroep: kinderen leren en doen alle stappen van onderzoek.
  • Geluk onder druk?: in dit onderzoek naar mentaal welbevinden, samen met het Trimbos-instituut en de UU voor UNICEF, heeft een stuurgroep van jongeren invloed op alles: inhoud, methodes van onderzoek en analyse, en verspreiden van resultaten.
De lezing biedt inspiratie om kinderen en jongeren actiever te betrekken bij onderzoek.

Presentatie Kinderen en jongeren actief in onderzoek: twee succesvolle voorbeelden

Studenten interviewen ex-cliënten JeugdzorgPlus
Spreker: Marie-José Geenen, Hogeschool Utrecht
Thema: Wat werkt voor wie en waarom
Samenvatting:
Het Verwey-Jonker Instituut en de Hogeschool Utrecht doen onderzoek naar jongeren die in de periode 2008-2013 woonden in een JeugdzorgPlus-voorziening. HU-studenten interviewen komend jaar 150 jongeren. Niet alleen verzamelen zij zo op een laagdrempelige manier ervaringen van deze jongeren, het onderzoek biedt ook hbo-studenten de mogelijkheid kennis te maken met de leefwereld van JeugdzorgPlus én daarop af te studeren. De lezing gaat over werving, training en begeleiding van de interviewers.

L3.2 Lezingen - Vernieuwingen in de JeugdzorgPlus

L3.2 Lezingen - Vernieuwingen in de JeugdzorgPlus

Effecten van gezinsgericht werken in JeugdzorgPlus
Spreker: Annemarieke Blankestein en Linde Broekhoven, Pluryn/Intermetzo
Thema: Wat werkt voor wie en waarom
Samenvatting:
Bij gezinsgericht werken staat het structureel betrekken van ouders bij het verblijf van hun kind in een JeugdzorgPlus-instelling centraal. In het onderzoek wordt in kaart gebracht op welke manier ouders betrokken worden bij de behandeling, hoe medewerkers denken over ouderbetrokkenheid en welke invloed gezinsgericht werken heeft op de behandeluitkomsten. De eerste bevindingen van dit praktijkgestuurde onderzoek worden in de lezing gepresenteerd. Een praktijkmedewerker geeft een toelichting van zijn ervaring met gezinsgericht werken in de instelling.

Presentatie Effecten van gezinsgericht werken in JeugdzorgPlus

Stoppen met gedwongen afzonderen in JeugdzorgPlus. Wat is daarvoor nodig?
Spreker: Melissa van Dorp, Academische Werkplaats Risicojeugd/VUMC
Thema: Wat werkt voor wie en waarom
Samenvatting:
Gedwongen afzonderen, wat is dat precies? En hoe vaak komt het voor? Deze vragen staan centraal in het praktijkgerichte onderzoek van de AWRJ naar gedwongen afzonderen in de JeugdzorgPlus. In de lezing komt aan bod hoe professionals en jongeren denken over wat wel én wat niet als gedwongen afzonderen gedefinieerd moet worden, en hoe vaak gedwongen afzonderen voorkomt. De lezing sluit af met aanbevelingen voor het verminderen van gedwongen afzonderen in de praktijk.

Leren van Herhaald Beroep op JeugdzorgPlus
Spreker: Charlotte Hanzon, JSO
Thema: Wat werkt voor wie en waarom
Samenvatting:
Aan de hand van exemplarische casestudies doet JSO samen met Horizon en Pluryn onderzoek naar jongeren die meer dan twee keer in de JeugdzorgPlus geplaatst zijn. In hoeverre wordt de hulpverlening bij deze jongeren voldoende toegespitst op voorspellers van probleemgedrag, behandelbehoeftes en leerstijl en motivatie? Deze lezing geeft een inkijkje in de opzet van het onderzoek, waarin ervaringsdeskundigen een actieve rol spelen. Ook komen de eerste resultaten aan bod.

Presentatie Leren van Herhaald Beroep op JeugdzorgPlus

L3.3 Lezingen - Werkzame factoren in het passend onderwijs

L3.3 Lezingen - Werkzame factoren in het passend onderwijs

Effectieve ondersteuning in de klas voor leerlingen met een autismespectrumstoornis
Spreker: Carla Geveke, Hanzehogeschool Groningen
Thema: Verbinding onderwijs-jeugdhulp
Samenvatting:
Kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) hebben onder andere problemen in de sociale interactie. De diversiteit waarin ASS zich openbaart is echter groot en kenmerkend gedrag is niet altijd goed zichtbaar. Hierdoor krijgen ASS-kinderen in het onderwijs niet de ondersteuning die zij nodig hebben. Afstemming op de individuele behoeften is nodig en hiervoor hebben leerkrachten handvatten nodig. Deze presentatie laat zien welke ondersteuningsvormen toegepast kunnen worden op school, passend bij de ondersteuningsbehoeften van deze kinderen.

Presentatie Effectieve ondersteuning in de klas voor leerlingen met een autismespectrumstoornis

Wat werkt bij de transitie van een intensief onderwijs-zorgarrangement naar het (reguliere) voortgezet onderwijs?
Spreker: Sanne Pronk, Altra Onderwijs & Jeugdhulp
Thema: Verbinding onderwijs-jeugdhulp
Samenvatting:
Een lezing over knelpunten en succesfactoren bij de terugkeer van leerlingen naar het regulier voortgezet onderwijs, na een intensief onderwijs-zorgarrangement. Over het dichter bij elkaar brengen van onderwijs en zorg, regie, verantwoordelijkheden, vasthouden én volhouden.

Presentatie Wat werkt bij de transitie van een intensief onderwijs-zorgarrangement naar het (reguliere) voortgezet onderwijs?

L3.4 Lezingen - Opvoedondersteuning en veerkracht

L3.4 Lezingen - Opvoedondersteuning en veerkracht

Hoe een talentenjacht de veerkracht van jongeren versterkt
Spreker: Stijn Sieckelinck, Vrije Universiteit Amsterdam
Thema: De kracht van preventie
Samenvatting:
Extremistische milieus opereren als semi-professionele uitzendbureaus. Zij buiten kwetsbaarheden uit, maar ook talenten. Ondertussen slagen reguliere uitzendbureaus er niet in om discriminatie te stoppen. Om jongeren 'van de straat' baas te maken over hun eigen talentenjacht is een pilot onderzocht in Arnhem. Een sterk gevoel van agency maakt individuen minder vatbaar voor groepsdynamiek, recruiters en extremistische interpretaties van hun tegenslagen, is de veronderstelling. Maar blijkt dat ook uit het onderzoek? De tussentijdse bevindingen worden gepresenteerd.

Opvoedingsondersteuning: wat werkt volgens professionals, ouders en kinderen?
Spreker: Jacoline van der Slot, Hanzehogeschool Groningen
Thema: De kracht van preventie
Samenvatting:
Deze lezing gaat in op wat professionals doen om overbelaste ouders te ondersteunen in de opvoeding en hoe zij dat ervaren. Vanuit het perspectief van onderzoeker en professional worden de resultaten gepresenteerd van een gemeenschappelijk project. Naast een schets van de maatschappelijke context van opvoedingsondersteuning komt aan de orde hoe met 'storytelling' data zijn verzameld en welke rijke oogst aan verhalen daarmee is opgehaald.

Presentatie Opvoedingsondersteuning: wat werkt volgens professionals, ouders en kinderen?

Risico- en beschermende factoren in de beleving van ouderschap: aanknopingspunten voor preventief beleid
Spreker: Clothilde Bun, GGD regio Utrecht
Thema: De kracht van preventie
Samenvatting:
Een gezonde en veilige start voor elk kind is belangrijk. Opvoeding en ouderschap spelen daarbij een belangrijke rol. De GGD regio Utrecht heeft onderzoek gedaan naar hoe ouders het ouderschap beleven en samenhangende factoren. Ook zijn de behoeften van ouders in kaart gebracht. Uniek in dit onderzoek is dat gebruikgemaakt is van een combinatie van drie onderzoeksmethoden: enquêteonderzoek onder ruim 4.000 ouders, panelonderzoek en diepte-interviews. De resultaten leveren interessante aanknopingspunten voor lokaal beleid.

Presentatie Risico- en beschermende factoren in de beleving van ouderschap: aanknopingspunten voor preventief beleid

W3.5 Workshop - Onderwijs en jeugdhulp verbinden, is dat eigenlijk wel een goed idee?

W3.5 Workshop - Onderwijs en jeugdhulp verbinden, is dat eigenlijk wel een goed idee?

Spreker: Sharon Stellaard, Academische Werkplaats Samen op School/Vitree
Thema: Verbinding onderwijs-jeugdhulp
Samenvatting:
In deze workshop staat navigeren centraal. Samen met andere deelnemers neemt u deel aan het 'onderwijs–jeugdhulp'-verkeer en navigeert u met elkaar door prikkelende stellingen heen. Na deze oefening ploft u neer en presenteert de onderzoeker relevante gegevens uit eigen onderzoek met betrekking tot de stellingen. Een tipje van de sluier: de verbinding onderwijs-jeugdhulp, is dat wel zo'n slim idee?

W3.6 Workshop - Jouw Ingebrachte mentor (JIM)

W3.6 Workshop - Jouw Ingebrachte mentor (JIM)

Sprekers: Natasha Koper, Universiteit Utrecht; Carolien Konijn, Spirit
Thema: Wat werkt voor wie en waarom
Samenvatting:
Jeugdhulpprofessionals en onderzoekers belichten ervaringen met twee belangrijke fasen van de JIM-aanpak: het kiezen van een JIM en het behouden van de positie als JIM na afronding van het behandeltraject.

Presentatie Jouw Ingebrachte mentor (JIM)

W3.7 Workshop - Dialoogtafelmethodiek als leer- en reflectie-instrument

W3.7 Workshop - Dialoogtafelmethodiek als leer- en reflectie-instrument

Spreker: Alona Labun, Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland/Jeugdhulp Friesland
Thema: Wat werkt voor wie en waarom
Samenvatting:
Deelnemers aan de workshop maken kennis met een uniek leer- en reflectie-instrument: de dialoogtafelmethodiek. In een dialoogtafel reflecteren kinderen, ouders en bij het gezin betrokken hulpverleners op de ontvangen zorg en de factoren die de zorguitkomsten positief beïnvloeden of belemmeren. Aan bod komen de inzichten uit dialoogtafels en aanknopingspunten voor verbeteringen. Deelnemers krijgen concrete handvatten voor het vormgeven van leren van casussen in de dagelijkse praktijk.

Presentatie Dialoogtafelmethodiek als leer- en reflectie-instrument

W3.8 Workshop - Ondersteuning bij psychische problemen in het voortgezet onderwijs

W3.8 Workshop - Ondersteuning bij psychische problemen in het voortgezet onderwijs

Spreker: Lindy Beukema, UMCG
Thema: De kracht van preventie
Samenvatting:
Deze workshop verkent wat er nodig is om leerlingen met psychische problematiek in het voortgezet onderwijs (vo) te helpen met succes en tevredenheid naar school te blijven gaan. De workshop wordt gegeven door een onderzoeker van het UMCG en een ervaringsdeskundige uit het vo. Zij delen onderzoeksresultaten en ervaringen uit de praktijk en gaan met deelnemers in discussie over wat hun bevindingen betekenen voor begeleiding in het vo.

Presentatie Ondersteuning bij psychische problemen in het voortgezet onderwijs

W3.9 Workshop - Sterkste Schakels: samenwerking tussen jgz, wijkteams en onderwijs

W3.9 Workshop - Sterkste Schakels: samenwerking tussen jgz, wijkteams en onderwijs

Spreker: Frouke Sondeijker, Verwey-Jonker instituut
Thema: De kracht van preventie
Samenvatting:
Wat zijn werkzame elementen en knelpunten in de samenwerking tussen jgz, wijkteams en onderwijs? Deze workshop gaat over de opzet en resultaten van het kwalitatieve onderzoek Sterkste Schakels. Een van de tien deelnemende gemeenten vertelt hoe deze samenwerking bij hen is vormgegeven, en wat ervaringen zijn. Deelnemers aan de workshop reflecteren samen op de onderzoeksopzet, het praktijkverhaal en de resultaten en gaan in gesprek over hoe zij de resultaten ook in hun praktijk kunnen benutten.

Presentatie Sterkste Schakels: samenwerking tussen jgz, wijkteams en onderwijs

W3.10 Workshop - Effecten van een interventie voor KOPP-kinderen met een lvb

W3.10 Workshop - Effecten van een interventie voor KOPP-kinderen met een lvb

Spreker: Ivon Riemersma, Pluryn
Thema: Wat werkt voor wie en waarom
Samenvatting:
De workshop gaat over het programma 'Jij bent okay'. Dit programma is ontwikkeld voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking en hun ouders met psychische of verslavingsproblemen. De workshop geeft een indruk van de inhoud van het programma, door middel van filmpjes en door het doen van verschillende oefeningen uit het programma. Daarnaast worden er onderzoeksresultaten gepresenteerd over de effectiviteit van het programma en wordt er stilgestaan bij ervaringen van deelnemers en professionals met het programma.

Presentatie Effecten van een interventie voor KOPP-kinderen met een lvb

W3.11 Workshop - Preventie van chronische stress bij kinderen

W3.11 Workshop - Preventie van chronische stress bij kinderen

Spreker: Ellen-Joan Wessels, NCJ
Thema: Het effect van stress bij opvoeden en opgroeien
Samenvatting:
Wat is stress? In deze workshop ervaart u waar u zelf staat als het gaat om stress. Vervolgens maakt u kennis met drie soorten stress, waarna we in dialoogsessies uitwisselen wat maakt dat stress chronisch wordt. Aan de hand van concrete voorbeelden gaan we met het Allostatische Belasting Model aan de slag. Zo staan we stil bij uw eigen mogelijkheden om om te gaan met chronische stress bij kinderen.

N3.12 Netwerktafel - Beeldende therapie voor gespannen kinderen met autisme

N3.12 Netwerktafel - Beeldende therapie voor gespannen kinderen met autisme

Moderator: Celine Schweizer, NHL Stenden Hogeschool
Thema: Verbinding onderwijs-jeugdhulp
Samenvatting:
Praktijkgericht onderzoek leverde aanwijzingen op dat beeldende therapie bijdraagt aan het verminderen van spanningsproblemen bij kinderen met autisme in de context van passend onderwijs. Met doelgerichte creatieve interventies kunnen problemen met flexibiliteit, emotieregulatie, zelfgevoel en sociaal gedrag verminderen. Bevindingen worden kort toegelicht, waarna een projectvoorstel wordt besproken met als doel de effectiviteit van beeldende therapie in passend onderwijs verder te onderzoeken.

Presentatie Beeldende therapie voor gespannen kinderen met autisme

N3.13 Netwerktafel - Geïntegreerd dagprogramma onder een dak voor 12+

N3.13 Netwerktafel - Geïntegreerd dagprogramma onder een dak voor 12+

Moderator: Marieke Kranenburg, SJSJ
Thema: Verbinding onderwijs-jeugdhulp
samenvatting:
Hoe zorg je ervoor dat uithuisgeplaatste jongeren met complexe problematiek toch gewoon onderwijs kunnen volgen? En dat docenten, pedagogisch medewerkers én jongeren tevreden zijn? Dat is een uitdaging. Stap één is iedereen te verzamelen onder één dak en het gewoon te doen! JeugdzorgPlus-organisaties Icarus en Alterius zijn vorig jaar begonnen met Integraal Zorg en Onderwijs (IZEO) gestart en delen graag hun ervaringen via praktische handouts, maar ook door het stellen van prikkelende vragen.

C3.15 Participatiecafé - Actieonderzoek: hip, hype of hoogst noodzakelijk?

C3.15 Participatiecafé - Actieonderzoek: hip, hype of hoogst noodzakelijk?

Gespreksleiders: Bettine Pluut, Fieke Pannebakker (TNO) en Els Evenboer (UMCG)
Thema: Wat werkt voor wie en waarom
Samenvatting:
Actieonderzoek is hot. Deze trend is te verklaren door de toenemende aandacht voor maatschappelijke impact van onderzoek. Veranderen, leren en kennis ontwikkelen gaan bij actieonderzoek immers hand in hand. In deze sessie worden ervaringen gedeeld en wordt gediscussieerd over de waarde van actieonderzoek:

  • Bij welk vraagstuk en op welk moment is het passend?
  • Wat voor evidence levert actieonderzoek op?
  • Wat zijn de randvoorwaarden voor goed actieonderzoek?
Let op: enige ervaring met actieonderzoek is een voorwaarde voor deelname.

zonmw

njg

tno logo klein

nro

logo jio nieuw

Kenniscentrum LVB