Ronde 2

L2.1 Masterclass Menno Reijneveld

L2.1 Masterclass Menno Reijneveld

Spreker: Menno Reijneveld, Rijksuniversiteit Groningen
Thema: Het effect van stress bij opvoeden en opgroeien
Samenvatting:
Stress hoort bij opvoeden en op opgroeien, maar kan bedreigend zijn voor kinderen. Vroeg erbij zijn is hier cruciaal. Hulpverleners kunnen ouders helpen om in stresssituaties beter te luisteren en kijken naar hun kind. In deze masterclass presenteren experts de state-of-the-art wat betreft omgaan met stress in de eerste 1000 dagen. Wat kan de verloskundige hier doen, en wat de jeugdgezondheidszorg? Waar liggen kansen in de samenwerking met jeugdzorg en jeugd-ggz?

Presentatie Masterclass Menno Reijneveld

L2.2 Lezingen - Werken met big data in onderzoek

L2.2 Lezingen - Werken met big data in onderzoek

Kansen in de Kindertijd: big data-onderzoek met jeugdgezondheidszorgdata
Spreker: Bastian Ravesteijn, Harvard University
Thema: De kracht van preventie
Samenvatting:
In het project Kansen in de Kindertijd (Kid-K) worden gepseudonimiseerde gegevens over meer dan 150.000 kinderen uit jgz-dossiers van vier zorgorganisaties gekoppeld aan andere databestanden bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zo relateert het project gedetailleerde informatie over overgewicht, spraak-taalontwikkeling, psychosociale kenmerken en gezichtsvermogen aan gegevens over zorggebruik, jeugdhulp en onderwijsresultaten van kinderen en aan het inkomen en de arbeidsmarktpositie van hun ouders. Zo creëert Kid-K nieuwe mogelijkheden om kwetsbare groepen te identificeren en interventies te evalueren.

Smart Start: Problemen eerder signaleren op basis van kennis en data
Spreker: Patricia Prüfer, CentERdata
Thema: De kracht van preventie
Samenvatting:
Smart Start is een meerjarig programma waarin voor verschillende gemeenten in de regio Hart van Brabant data en kennis worden gecombineerd om complexe problemen en risico's bij kinderen en ouders vroegtijdig te signaleren. De data-analyse wordt uitgevoerd door onderzoeksinstituut CentERdata en het Data Science Center van Tilburg University. Daarbij worden verschillende datasciencetechnieken toegepast, zoals machine learning. Met de uitkomsten wordt een collectief en preventief aanbod ontwikkeld om in te zetten op zogenaamde 'vindplaatsen' in kwetsbare wijken, zoals de basisschool.

Kennisgedreven werken: big data-experiment Policy Lab Sociaal-Emotionele Vaardigheden
Spreker: Rina Stoorvogel, gemeente Rotterdam
Thema: De kracht van preventie
Samenvatting:
Samen met TNO, ministeries en kennisinstituten voert de gemeente Rotterdam een big-data-experiment uit: het Policy Lab-project Sociaal-Emotionele vaardigheden. Het doel van dit project is het factorenmodel uit het Beleidskader Jeugd 'Rotterdam Groeit' verder te ontwikkelen door het uit te breiden met actuele Rotterdamse data. Dit moet leiden tot beter en gerichter beleid. De gemeente Rotterdam presenteert samen met TNO de methode, geleerde lessen en eerste inhoudelijke uitkomsten.

Presentatie Kennisgedreven werken: big data-experiment Policy Lab Sociaal-Emotionele Vaardigheden

L2.3 Lezingen - (On)veiligheid voor jeugdigen

L2.3 Lezingen - (On)veiligheid voor jeugdigen

Conflictscheidingen: een effectieve, gezamenlijke en integratieve aanpak
Sprekers: Astrid Altena en Margriet Braun, Saxion
Thema: Wat werkt voor wie en waarom
Samenvatting:
In Nederland eindigt 20 procent van de echtscheidingen in een complexe echtscheiding met vaak negatieve gevolgen voor betrokken kinderen. Bestaand onderzoek naar werkzame bestanddelen van interventies is beperkt. Door middel van een kwalitatief onderzoek is inzicht verkregen in de werkzame elementen van een effectieve aanpak van conflictscheidingen. Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat een integratieve en cliëntgerichte aanpak noodzakelijk is, waarbij adequaat wordt samengewerkt met ketenpartners. Het kind moet meer centraal staan.

Presentatie Conflictscheidingen: een effectieve, gezamenlijke en integratieve aanpak

Signalering van kindermishandeling op de peuterspeelzaal
Spreker: Lex Wijnroks, Universiteit Utrecht
Thema: Wat werkt voor wie en waarom
Samenvatting:
In dit onderzoek werd gekeken of het mogelijk is de signalerings- en communicatieve vaardigheden van professionals die met peuters werken te verbeteren. Professionals die de training kregen, achten zich meer competent in het signaleren en het bespreekbaar maken van kindermishandeling met ouders en opvoeders dan voor de training, maar de communicatieve vaardigheden waren niet verbeterd. Ook waren er geen aanwijzingen dat het programma kan bijdragen aan het voorkomen van kindermishandeling.

Presentatie Signalering van kindermishandeling op de peuterspeelzaal

Oog voor onveiligheid: wat kunnen professionals doen?
Spreker: Atze van den Bos, Hogeschool van Amsterdam
Thema: Wat werkt voor wie en waarom
Samenvatting:
Het lectoraat Kwaliteit en Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd van de Hogeschool van Amsterdam onderzoekt samen met Jeugdbescherming Amsterdam hoe trainingen kunnen bijdragen aan het signaleren van, het beoordelen van en het handelen bij onveilige gezinssituaties. In deze sessie wordt dit onderzoek toegelicht en wordt er ingegaan op wat er nodig is om veiligheid een structureel onderdeel te maken van het dagelijks werk van professionals binnen de jeugdzorg.

Presentatie Oog voor onveiligheid: wat kunnen professionals doen?

L2.4 Lezingen - Perspectieven op gedrag in de klas

L2.4 Lezingen - Perspectieven op gedrag in de klas

Hebben leerkrachten een te beperkte visie op pesten?
Spreker: Ron Scholte, Radboud Universiteit/Praktikon
Thema: Verbinding onderwijs-jeugdhulp
Samenvatting:
Pesten is een omvangrijk probleem waarbij niet alleen de leerlingen maar ook de leerkrachten een belangrijke rol spelen. Toch handelen leerkrachten lang niet altijd adequaat. De veronderstelling is dat ze vaak signalen van pesten niet waarnemen, of die signalen verkeerd interpreteren. De lezing geeft een overzicht van de wetenschappelijke literatuur over hoe goed leerkrachten pesten waarnemen en in hoeverre hun eigen pestervaringen daarbij een rol spelen.

Presentatie Hebben leerkrachten een te beperkte visie op pesten?

Onderwijs-jeugdhulp vanuit verschillende perspectieven (leraar, onderzoeker, jeugdhulpwerker)
Spreker: Dorien Graas, Hogeschool Windesheim
Thema: Verbinding onderwijs-jeugdhulp
Samenvatting:
De samenwerking tussen onderwijs (leerling, leerkracht, ouders), maatschappelijk werk en jeugdhulp is een belangrijke opdracht voor de onderwijspraktijk. Maar is deze samenwerking ook werkbaar in de klas? En komen er door meer meer samenwerking ook meer kinderen in de jeugdhulp terecht? In participatief actieonderzoek worden twintig casussen (dossiers en interviews) geanalyseerd en wordt gekeken naar de samenwerkingsfactoren en rol van alle betrokken partijen: leerling, leerkracht, ouder, intern begeleider, schoolmaatschappelijk werker en jeugdhulpwerker.

Presentatie Onderwijs-jeugdhulp vanuit verschillende perspectieven (leraar, onderzoeker, jeugdhulpwerker)

W2.5 Workshop - Effectief werken met een veranderende databank Effectieve Jeugdinterventies

W2.5 Workshop - Effectief werken met een veranderende databank Effectieve Jeugdinterventies

Spreker: Inge Bastiaanssen, Nederlands Jeugdinstituut
Thema: Wat werkt voor wie en waarom
Samenvatting:
Al meer dan een decennium is de databank Effectieve Jeugdinterventies een belangrijke kennisbron. De databank geeft echter maar een beperkt overzicht van ondersteuning of hulp die kinderen, jongeren en ouders in Nederland ontvangen. In deze workshop krijgt de deelnemer inzicht in welke types jeugdinterventie niet in de databank zijn opgenomen en wat dit zegt over de werkzaamheid van deze interventies. Samen met deelnemers wordt verkend hoe kennis over een werkzame aanpak kan worden vergroot.

Presentatie Effectief werken met een veranderende databank Effectieve Jeugdinterventies

W2.6 Workshop - Hulpverleners in de school; co-creatie en ontwerpgericht werken

W2.6 Workshop - Hulpverleners in de school; co-creatie en ontwerpgericht werken

Spreker: Lizet Veldkamp, Deltion Jongerenteam
Thema: Verbinding onderwijs-jeugdhulp
Samenvatting:
Samen de verbinding tussen onderwijs en hulpverlening verbeteren, hoe doen we dat? Met ervaringskennis van studenten, met praktijkkennis van professionals en met wetenschappelijke kennis als fundament van onze lerende praktijk. In deze workshop worden kennis en bevindingen gedeeld van ontwerpgericht onderzoek in de grenspraktijk van hulpverlening en mbo-onderwijs. Deelnemers worden geïnspireerd om hun kennis te delen, zodat we samen leren en doen wat werkt.

Presentatie Hulpverleners in de school; co-creatie en ontwerpgericht werken

W2.7 Workshop - Het lukt niet altijd: implementatie van blended care in de jgz

W2.7 Workshop - Het lukt niet altijd: implementatie van blended care in de jgz

Spreker: Nicole van Kesteren, TNO
Thema: De kracht van preventie
Samenvatting:
Bij GGD Hart voor Brabant is enige tijd geëxperimenteerd met blended care: een combinatie van on- en offline zorg. Dit implementatieproces bleek echter al snel te stagneren. Deze workshop gaat over de implementatie van technologische vernieuwingen in de praktijk, met blended care als voorbeeld. Deelnemers gaan samen met het onderwerp aan de slag en kunnen hun eigen voorbeelden van de invoer van digitale vernieuwing meenemen naar de workshop.

W2.8 Workshop - Kleinschalige voorzieningen in het (forensisch) jeugdveld

W2.8 Workshop - Kleinschalige voorzieningen in het (forensisch) jeugdveld

Sprekers: Fleur Souverein, Academische Werkplaats Risicojeugd/VUmc; Carolien Konijn, Spirit Jeugd en Opvoedhulp; Eva Mulder, Academische Werkplaats Risico Jeugd
Thema: Wat werkt voor wie en waarom
Samenvatting:
Binnen de residentiële jeugdzorg is een belangrijke ontwikkeling ingezet: de ontwikkeling van kleinschalige voorzieningen. Aan de hand van twee praktijkvoorbeelden uit de (forensische) jeugdzorg en wetenschappelijk onderzoek gaan we met relevante betrokkenen (jongere, medewerker, bestuurder, beleidsmaker) en het publiek in gesprek over de definitie, doelgroep, vormgeving en knelpunten van kleinschalige voorzieningen. Het perspectief van jongeren komt, zowel vanuit wetenschappelijk onderzoek als met ervaringsdeskundigen, expliciet aan bod.

W2.9 Workshop - Werkzame elementen in de hulp voor jeugdigen en ouders

W2.9 Workshop - Werkzame elementen in de hulp voor jeugdigen en ouders

Sprekers: Loraine Visscher, Vera Verhage en Els Evenboer, UMCG
Thema: Wat werkt voor wie en waarom
Samenvatting:
Welke elementen worden op welk moment in de hulp ingezet? Wanneer kan hulp succesvol worden afgerond en wat is nodig om deze beslissing te nemen? De workshop gaat in op deze vragen, aan de hand van recente resultaten van een onderzoek naar werkzame elementen in de hulp aan kinderen en jongeren met psychosociale problemen en een onderzoek naar werkzame elementen van interventies voor multiprobleemgezinnen.

Presentatie Werkzame elementen in de hulp voor jeugdigen en ouders

W2.10 Workshop - Op weg naar een betere verbinding tussen zorg en (mbo) onderwijs

W2.10 Workshop - Op weg naar een betere verbinding tussen zorg en (mbo) onderwijs

Sprekers: Rynke Douwes, NHL Stenden Hogeschool; Els Evenboer; Janneke Metselaar
Thema: Verbinding onderwijs-jeugdhulp
Samenvatting:
De workshop staat in het teken van een interactieve uitwisseling van dilemma's en ervaringen op het gebied van interprofessionele samenwerking tussen zorg en mbo-onderwijs. De sprekers nemen u mee in de praktijk van School als Werkplaats (SAW), door casussen te laten zien die eindigen in een dilemma. Hierbij is een professional vanuit SAW aanwezig. Ook leggen de sprekers een verbinding met bevindingen uit hun onderzoek naar de doorontwikkeling van SAW (het Peer School Support Project) en met kennis vanuit de literatuur.

Presentatie Op weg naar een betere verbinding tussen zorg en (mbo) onderwijs

W2.11 Workshop - Werkzame elementen in de opvoedondersteuning

W2.11 Workshop - Werkzame elementen in de opvoedondersteuning

Spreker: Harrie Jonkman, Verwey-Jonker Instituut
Thema: Wat werkt voor wie en waarom
Samenvatting:
Werkzame elementen zijn technieken die worden ingezet om het opvoedgedrag te veranderen. Met deze technieken kunnen hulp en ondersteuning aan gezinnen, opvoeders en kinderen effectiever worden. Deelnemers aan deze workshop laten zich bijpraten over werkzame elementen in opvoedinterventies, praten mee over wat werkt voor wie en delen hun ervaringen met andere professionals.

N2.12 Netwerktafel - 'Het klikt!' Wat werkt in de samenwerking rond jeugd

N2.12 Netwerktafel - 'Het klikt!' Wat werkt in de samenwerking rond jeugd

Moderator: Els Bos-de Groot, Hogeschool Viaa
Thema: Wat werkt voor wie en waarom
Samenvatting:
Naar aanleiding van het evaluatie-onderzoek 'De jeugd- en gezinswerker naast de huisarts in de Zwolse wijken' gaan deelnemers na wat werkt in de onderlinge samenwerking ten behoeve van jeugd. Daarbij wordt vanuit onderzoek en praktijk ingezoomd op een van de uitkomsten van het onderzoek: het belang van vakmanschap van de jeugd- en gezinswerker naast de huisarts om snel (preventief) en passend hulp te bieden bij problemen in ouder-kindrelaties.

Presentatie 'Het klikt!' Wat werkt in de samenwerking rond jeugd

N2.13 Netwerktafel - Appreci8: perspectief voor jongeren

N2.13 Netwerktafel - Appreci8: perspectief voor jongeren

Moderator: Dineke Tigelaar, Universiteit Leiden; Jurre Groenenboom
Thema: Verbinding onderwijs-jeugdhulp
Samenvatting:
Hoe kunnen professionals vanuit verschillende disciplines samenwerken opdat jongeren die uitvallen weer perspectief vinden? Aan deze netwerktafel presenteren zich sociale ondernemingen die in het netwerk Appreci8 samenwerken met jeugdhulp- en jgz-professionals, roc-docenten en onderzoekers. Samen werken ze aan perspectief voor jongeren in school en werk. De werkwijze richt zich op verbindend leren 'on the job', waarbij interesses centraal staan. Centraal in de discussie staat de versterking van de samenwerking in een 'Streetwise Academy'.

N2.14 Netwerktafel - Luid en duidelijk, de stem van het kind in de keten

N2.14 Netwerktafel - Luid en duidelijk, de stem van het kind in de keten

Moderator: Remy Vink, TNO
Thema: Wat werkt voor wie en waarom
Samenvatting:
Kinderen hebben recht op informatie en dat hun mening serieus genomen wordt bij zaken die hen aangaan, aldus het VN-Kinderrechtenverdrag. Dat geldt óók bij een melding van kindermishandeling of vermoedens daarvan. In het ZonMw-project 'Luid en duidelijk' wordt onderzocht of een 'onafhankelijke ketenbrede steunfiguur' voor kinderen en jongeren hierop een antwoord is. Aan deze netwerktafel bespreken deelnemers hun ideeën hierover.

C2.15 Participatiecafé - Participatief onderzoek met jongeren: betekenisvolle samenwerking?

C2.15 Participatiecafé - Participatief onderzoek met jongeren: betekenisvolle samenwerking?

Gespreksleider: Christine Dedding
Thema: Wat werkt voor wie en waarom
Samenvatting:
Participatie van jongeren is een belangrijke manier om onderzoek in de jeugdsector te verbeteren. Het betrekken van jongeren vergroot de kans dat het onderzoek aansluit op de behoeften in de dagelijkse praktijk en dat projectresultaten eerder en met meer succes worden toegepast. Maar hoe organiseer je structurele betrokkenheid? Is het altijd mogelijk? Is het altijd nodig? Wanneer is het goed genoeg? En wie is verantwoordelijk? In het participatiecafé, onder leiding van participatiedeskundige Christine Dedding, staan deze vraagstukken centraal.

zonmw

njg

tno logo klein

nro

logo jio nieuw

Kenniscentrum LVB