Ronde 1

P1.1 Pitches innovatieve technologie

P1.1 Pitches innovatieve technologie

IamYu: Ideographisch Adaptief Monitoren van behandeltrajecten
Spreker: Anna Lichtwarck-Aschoff, Radboud Universiteit Nijmegen
Thema: Wat werkt voor wie en waarom
Samenvatting:
Deelnemers maken kennis met iamYu, een monitoringsysteem dat ontwikkeld wordt samen met eindgebruikers: cliënten en behandelaren. De visie achter iamYu is ten eerste empowerment van cliënten door hen zelf te laten bepalen wat belangrijk is om te monitoren en daar ook voortdurend zicht op te hebben, en ten tweede verbinden van onderzoeksinnovatie en technologie om de praktijk te ondersteunen, zodat die beter zicht kan krijgen op individuele veranderprocessen.

Ascape: een sociaal-educatieve game voor kinderen met autisme
Spreker: Gijs Terlouw, NHL Stenden Hogeschool
Thema: Wat werkt voor wie en waarom

Vriend of vijand: weerbaarheidstraining in de meidenhulp met virtual reality
Spreker: Roxanna Lefèbre, Meidenhulp de Rading; Bregje Spaans, Hogeschool Utrecht
Thema: Wat werkt voor wie en waarom
Samenvatting:
Kan virtual reality (VR) bijdragen aan betere weerbaarheidstraining voor meisjes met een verstoorde seksuele en relationele ontwikkeling? De pitch gaat over eerste ervaringen met de speciaal ontwikkelde VR-tool Vriend of Vijand. Ook komt aan bod, vanuit het perspectief van begeleider én meisje, hoe de tool in de praktijk werkt. Vriend of Vijand is een project van De Rading, CaptainVR, Pretty Woman, U-centraal en het lectoraat Jeugd van de Hogeschool Utrecht.

Vlogs als middel om gezond gedrag te stimuleren
Spreker: Merel van Kessel, RadarAdvies; Ireen de Graaf, Trimbos-instituut
Thema: Wat werkt voor wie en waarom
Samenvatting:
GGD Regio Utrecht, het Trimbos-instituut en RadarAdvies onderzoeken hoe vlogs ingezet kunnen worden als middel om bewustwording en verandering in gezond gedrag bij jongeren te stimuleren. Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen: een strategische verkenning waaronder een literatuuronderzoek en interviews met experts, een praktijkonderzoek waarin negen vlogs zijn ontwikkeld samen met jongeren en jeugdverpleegkundigen, en een methodiekontwikkeling op basis van de resultaten. Deze pitch presenteert dit innovatieve project.

Presentatie Vlogs als middel om gezond gedrag te stimuleren

L1.2 Lezingen - Stress op school en thuis

L1.2 Lezingen - Stress op school en thuis

StressLess op de middelbare school: inzet van psycho-educatie en vaardigheidstrainingen
Sprekers: Simone Vogelaar, Universiteit Leiden; Amanda van Loon, Universiteit Utrecht
Thema: Het effect van stress bij opvoeden en opgroeien
Samenvatting:
De lezing gaat over het project Verbinding tussen onderwijs en jeugdzorg. Om deze verbinding te bewerkstelligen is een Response to Intervention-model opgezet. Eerst worden klassikale 'stresslessen' gegeven en daarna worden vaardigheidstrainingen gegeven aan kleinere groepjes. De sprekers geven een korte impressie van de stressles. Daarnaast wordt besproken hoe de eerste ronde stresslessen is verlopen, welke knelpunten zich voordeden en welke oplossingen daarvoor gevonden zijn.

StressLess op de middelbare school inzet van psycho-educatie en vaardigheidstrainingen

Beleving en omgaan met stress en veerkracht in diverse opvoedpraktijken
Sprekers: Anouschka van Eijk-Heitlager en Alex Schenkels, Fontys Hogeschool
Thema: Het effect van stress bij opvoeden en opgroeien
Samenvatting:
Het lectoraat 'Diversiteit en (ortho)pedagogisch handelen' van Fontys Hogescholen Pedagogiek presenteert twee onderzoeksprojecten over opvoedstress.

  • Veerkracht van gezinnen met een depressieve ouder: kinderen met een depressieve moeder lopen een verhoogd risico om zelf problemen te ontwikkelen. De impact op het gezin kan groot zijn. Hoe draagt de gezinsdynamiek bij aan de veerkracht van het gezin?
  • Ouderschapsbeleving van moslimouders: opvoedstress lijkt bij veel moslimouders aan de orde. Dit project onderzoekt de stressreducerende strategieën die zij benutten.

Beleving en omgaan met stress en veerkracht in diverse opvoedpraktijken

Schoolstress, sociale media en psychische problemen toegenomen? Resultaten HBSC-onderzoek
Spreker: Gonneke Stevens, Universiteit Utrecht
Thema: Het effect van stress bij opvoeden en opgroeien
Samenvatting:
Het HBSC-onderzoek laat zien dat schoolstress sinds 2001 enorm toegenomen is, vooral tussen 2013 en 2017. Ook gebruikt in 2017 30 procent van de leerlingen de hele dag sociale media en is bij 7 procent sprake van problematisch socialemediagebruik. Zowel schoolstress als problematisch socialemediagebruik hangt samen met meer psychische problemen. Toch is er geen toename in psychische problemen tussen 2013 en 2017, wellicht vanwege een toename in positieve sociale relaties in dezelfde periode.

Presentatie Schoolstress, sociale media en psychische problemen toegenomen? Resultaten HBSC-onderzoek

L1.3 Lezingen - Gedragsproblemen in de klas

L1.3 Lezingen - Gedragsproblemen in de klas

Van verdichting naar verlichting: leraarcompetenties voor succesvolle communicatie in po/so
Sprekers: Judith Stoep, Joyce Gubbels, Stijn Deckers en Maartje Radstaake, Expertisecentrum Nederlands, Radboud Universiteit, Stichting Milo en Erasmus MC Sophia
Thema: Verbinding onderwijs-jeugdhulp
Samenvatting:
Omgaan met gedragsproblemen vraagt om een transactioneel perspectief. De sprekers belichten de samenhang tussen gedragsproblemen van leerlingen in het primair onderwijs/speciaal onderwijs, hun communicatieve competentie, én die van de leerkracht. Gestructureerd bronnenonderzoek en expertraadplegingen voor een thematisch overzichtsartikel leverden goede praktijken op bij communicatie-interventies en -ondersteuning in de context van gedragsproblemen. De lezing biedt leerkrachten een ander perspectief: voorkom en verminder gedragsproblematiek via effectieve communicatie en ervaar daarbij meer competentie.

Presentatie Van verdichting naar verlichting: leraarcompetenties voor succesvolle communicatie in po/so

Onderzoekend leren voor leerlingen met gedragsproblemen
Spreker: Inge Zweers, Vrije Universiteit Amsterdam
Thema: Verbinding onderwijs-jeugdhulp
Samenvatting:
Onderzoekend leren (OZL) is een methode waarbij leerlingen actief betrokken worden bij het leerproces door zelf onderzoek te doen en initiatief te nemen. Enerzijds lijkt de methode geschikt voor leerlingen met gedragsproblemen, omdat OZL motiverend werkt. Anderzijds hebben deze leerlingen vaak moeite met vaardigheden die nodig zijn voor OZL, zoals plannen, organiseren en samenwerken. De lezing presenteert de eerste uitkomsten van een literatuur- en praktijkreviewstudie naar het gebruik en de effectiviteit van OZL voor leerlingen met gedragsproblemen.

Presentatie Onderzoekend leren (OZL) voor leerlingen met gedragsproblemen

Ieder kind uniek: op-maat-aanpak van externaliserend gedrag
Spreker: Sabine Stoltz, Radboud Universiteit
Thema: Verbinding onderwijs-jeugdhulp
Samenvatting:
Kinderen met stabiel externaliserend gedrag lopen het risico op een negatieve ontwikkeling en creëren in de klas een sociaal onveilige plek voor andere kinderen. Leerkrachten hebben moeite externaliserend gedrag bij leerlingen te hanteren, terwijl door passend onderwijs meer kinderen in het basisonderwijs dit gedrag vertonen. Alles Kidzzz is een effectieve individuele interventie in de schoolcontext. Deze lezing laat zien dát, hoe en voor welke verschillende doelgroepen de training werkt.

Presentatie Ieder kind uniek: op-maat-aanpak van externaliserend gedrag

L1.4 Lezingen - Aanpak van maatschappelijke vraagstukken

L1.4 Lezingen - Aanpak van maatschappelijke vraagstukken

Het bevorderen van de gezondheid van kinderen in armoede
Spreker: Mariska Jacobs-Ooink, Saxion
Thema: De kracht van preventie
Samenvatting:
De interventie 'Gezonde kinderen in krappe tijden' is binnen de Academische Werkplaats Jeugd in Twente ontwikkeld samen met ouders in armoede en professionals. Het is een groepsinterventie, gericht op ondersteuning van ouders in het stellen van doelen gerelateerd aan de gezondheid van hun kinderen. De interventie draait momenteel in acht gemeenten. Parallel hieraan vindt een effectiviteitsonderzoek plaats. Deze sessie gaat over de eerste resultaten van het onderzoek en de opbrengsten van de samenwerking.

Presentatie Het bevorderen van de gezondheid van kinderen in armoede

In één klap volwassen: scenario's leidend tot tienerzwangerschap
Spreker: Marianne Cense, Rutgers
Thema: De kracht van preventie
Samenvatting:
Komende jaren zet de overheid extra in op de preventie van ongeplande tienerzwangerschap. Om effectief beleid te kunnen maken, is het van belang de risicofactoren te kennen. Vaak gaat er op verschillende levensgebieden veel aan een tienerzwangerschap vooraf. Rutgers onderzocht de samenhang tussen de risicofactoren in de levensverhalen van 46 meisjes die voor hun 20ste zwanger werden. In deze lezing worden de verschillende scenario's belicht en wordt duidelijk dat meer nodig is dan voorlichting over anticonceptie.

Presentatie In één klap volwassen: scenario's leidend tot tienerzwangerschap

Wie werkt? Verbondenheid in de integrale aanpak overlast en jeugdcriminaliteit
Spreker: Jan Dirk de Jong, Hogeschool Leiden
Thema: De kracht van preventie
Samenvatting:
In deze masterclass draait het om het onderzoek van het lectoraat Aanpak Jeugdcriminaliteit van Hogeschool Leiden naar verbondenheid. De vraag is of een kwetsbare jongere het gevoel krijgt dat hij of zij echt wordt gezien, erbij hoort en ertoe doet. De essentie is of die beleving komt van positieve of negatieve krachten. Het kwantitatief meten daarvan is geheel nieuw en heeft praktische implicaties om de preventieve aanpak van jeugdcriminaliteit verder te helpen.

L1.5 Lezingen - Samenwerkingsrelaties met ouders

L1.5 Lezingen - Samenwerkingsrelaties met ouders

Alsof ik een goudvis met een beperking ben: communiceren jgz
Spreker: Mariska Klein Velderman, TNO Child Health
Thema: Wat werkt voor wie en waarom
Samenvatting:
Hoe kunnen jgz-professionals ondersteund worden bij het voeren van gesprekken? Die vraag staat centraal in dit project. TNO heeft peilingen gehouden onder ouders, jongeren en jgz-professionals. Hun ervaringen zijn wisselend positief, neutraal en negatief. Ouders waarderen bijvoorbeeld persoonlijke tips, maar zijn allergisch voor standaard antwoorden. Jongeren stappen liever naar hun mentor op school. De spreker deelt positieve én negatieve resultaten van de peilingen, en blikt vooruit naar de praktische tools.

Ervaringen van ouders ten aanzien van partnerschap met professionals
Sprekers: Hélène Leenders en Petra Swennenhuis, Fontys Hogeschool
Thema: Wat werkt voor wie en waarom
Samenvatting:
Middels 136 ouderinterviews is de kwaliteit van de samenwerkingsrelatie tussen ouder en professional in jeugdhulpverlening of onderwijs, en de mate waarin ouders regie voeren over de opvoeding onderzocht, in samenhang met type zorgaanbod (ambulante of residentiële setting, onderwijssetting) en kenmerken van ouders. Bevindingen worden kort gepresenteerd, waarna met aanwezigen besproken wordt hoe de professional een balans vindt tussen diens rol als expert en het benutten van de ervaringskennis en eigen expertise van ouders.

Presentatie Ervaringen van ouders ten aanzien van partnerschap met professionals

Transformeren volgens ouders
Sprekers: Sanne van den Driesschen, Curium LUMC/Academische Werkplaats Gezin aan Zet
Thema: Wat werkt voor wie en waarom
Samenvatting:
Eigen regie, eigen kracht, tijdig passende hulp en integrale samenwerking. Een aantal kernpunten die voortvloeien uit de transformatiedoelen die opgesteld zijn om professionals te ondersteunen bij de inhoudelijke verandering van de jeugdzorg. Maar hoe ervaren ouders deze verandering? Door de transformatie te bekijken vanuit het perspectief van ouders, en informatie te verzamelen over wat wel en niet werkt, is in kaart gebracht wat volgens ouders belangrijke verbeterpunten zijn om de transformatie te realiseren.

Presentatie Transformeren volgens ouders

W1.6 Workshop - (Schotse) Inspiratie voor integraal werken in het jeugddomein

W1.6 Workshop - (Schotse) Inspiratie voor integraal werken in het jeugddomein

Spreker: Bill Alexander, Children in Scotland; Laura Nooteboom, Curium LUMC/Academische Werkplaats Gezin aan Zet
Thema: Wat werkt voor wie en waarom
Samenvatting:
Een Engelstalige workshop over wat werkt bij integraal werken rondom jeugd en hoe het Schotse model Getting it Right for Every Child hier een fundament voor kan zijn, ook in Nederland. Het ontbreken van een gemeenschappelijke taal is vaak een struikelblok bij effectieve samenwerking. De Schotten zijn hiermee aan de slag gegaan. Schotse sprekers komen hierover vertellen. Daarnaast een bijdrage over de wetenschappelijke inzichten in wat werkt bij integraal werken, en het perspectief van een gemeente.

Presentatie (Schotse) Inspiratie voor integraal werken in het jeugddomein

W1.7 Workshop - Hoe de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht misbaar te maken?

W1.7 Workshop - Hoe de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht misbaar te maken?

Spreker: Susan van de Vlasakker, GGD Amsterdam.nl
Thema: Wat werkt voor wie en waarom
Samenvatting:
Deze workshop schetst de werkwijze van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG). Omdat de AAGG tijdelijk van aard is, is het nodig vroegtijdig na te denken over het borgen van alle inspanningen in de praktijk. De deelnemers wordt gevraagd vanuit hun eigen veld mee te denken over het borgingsvraagstuk, om zodoende integraal tot oplossingen te komen. De workshop beoogt de deelnemers te inspireren met de werkwijze van de AAGG en nieuwe ideeën voor borging te verzamelen.

Presentatie Hoe de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht misbaar te maken?

W1.8 Workshop - Gemeentelijke strategie: investeren in transformeren

W1.8 Workshop - Gemeentelijke strategie: investeren in transformeren

Spreker: Arthur Rijkers, GGD West-Brabant
Thema: De kracht van preventie
Samenvatting:
De kosten van jeugdzorg staan volop in de belangstelling. Veel gemeenten spannen zich dan ook in om die kosten terug te dringen. De transformatie van jeugdzorg vraagt echter ook om investeringen in het stelsel, bijvoorbeeld in meer preventie en de inzet van professionals in het voorliggend veld. Spreker en deelnemers gaan met elkaar in gesprek over slimme keuzes die de gemeenten kunnen maken om de transformatie in de komende jaren waar te maken.

Presentatie Gemeentelijke strategie: investeren in transformeren

W1.9 Workshop - Landelijke inventarisatie aansluiting onderwijs-jeugdhulp

W1.9 Workshop - Landelijke inventarisatie aansluiting onderwijs-jeugdhulp

Sprekers: Miriam Walraven, Oberon; Marjolein Bomhof
Thema: Verbinding onderwijs-jeugdhulp
Samenvatting:
Hoe organiseren gemeenten en samenwerkingsverbanden de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp? Wat gaat er goed? Waar zitten de knelpunten en hoe wordt aan oplossingen gewerkt? In deze workshop hoort u alles over de laatste stand van zaken op basis van landelijk onderzoek. Hierbij is er aandacht voor zowel het perspectief van onderwijs als van gemeenten. Na een interactieve presentatie van de resultaten gaat u met elkaar in gesprek over werkzame factoren in de aansluiting.

Presentatie Landelijke inventarisatie aansluiting onderwijs-jeugdhulp

W1.10 Workshop - Veelbelovende onderzoeksvormen effectiviteit voor de praktijk

W1.10 Workshop - Veelbelovende onderzoeksvormen effectiviteit voor de praktijk

Spreker: Tom van Yperen en Inge Bastiaanssen, Nederlands Jeugdinstituut
Thema: Wat werkt voor wie en waarom
Samenvatting:
Hoe weet ik of mijn interventie echt werkt? Wat heb ik aan outcomemonitoring? Wat is het nut van kwalitatief effectonderzoek? Voor wie in gesprek wil over deze vragen, is deze workshop de moeite waard. Centraal staan vormen van effectonderzoek die
  • gebruikmaken van in de praktijk verzamelde gegevens
  • een aanzienlijke bewijskracht hebben én
  • in de praktijk goed uit te voeren zijn.
Deelnemers maken kennis met de mogelijkheden en doen interessante ideeën op.

W1.11 Workshop - Voortgezet onderwijs en jongerenwerk als partners

W1.11 Workshop - Voortgezet onderwijs en jongerenwerk als partners

Spreker: Asia Sarti, Hogeschool van Amsterdam
Thema: Verbinding onderwijs-jeugdhulp
Samenvatting:
Het afgelopen jaar heeft het lectoraat Youth Spot (HvA) in samenwerking met verschillende jongerenwerkorganisaties en scholen onderzoek verricht naar de samenwerking tussen het jongerenwerk en voortgezet onderwijs. Hierbij is onder andere gekeken naar de rolverdeling, hoe de samenwerking bijdraagt aan het versterken van schoolcarrières van kwetsbare jeugd en wat daarin succeselementen zijn. In de workshop worden de uitkomsten van dit onderzoek gepresenteerd en worden deelnemers uitgenodigd een terugkoppeling te maken naar hun eigen praktijk.

Presentatie Voortgezet onderwijs en jongerenwerk als partners

N1.12 Netwerktafel - Zorg in de internationale schakelklassen

N1.12 Netwerktafel - Zorg in de internationale schakelklassen

Moderator: Anna de Haan, Pharos
Thema: Verbinding onderwijs-jeugdhulp
Samenvatting:
LOWAN-VO en Pharos hebben een groot verkennend onderzoek uitgevoerd naar de zorg in de internationale schakelklassen (ISK's). Dit onderzoek richtte zich op de verbinding tussen zorg en onderwijs en wat daarin wel en niet goed gaat. In het onderzoek zijn zowel docenten en zorgprofessionals als leerlingen meegenomen. De sessie gaat over de bevindingen en de implicaties hiervan; deelnemers gaan in gesprek over hoe de zorg op en rondom scholen het beste georganiseerd kan worden.

N1.13 Netwerktafel - In dialoog over dialoogtafels

N1.13 Netwerktafel - In dialoog over dialoogtafels

Moderator: Lianne Lekkerkerker, Nederlands Jeugdinstituut
Thema: Wat werkt voor wie en waarom
Samenvatting:
De Academische Werkplaats Nijmegen ondersteunt gemeenten en zorgaanbieders om 'het verhaal achter de cijfers' te ontdekken door het gesprek op gang te brengen tussen zorgprofessionals, beleidsmedewerkers en cliënten. De dialogen geven inzicht in wat goed gaat in de hulp en wat beter kan. Aan deze netwerktafel gaat het gesprek over ervaringen met het voeren van dialogen tussen verschillende partijen, onder wie ouders en jongeren, met als doel de zorg te verbeteren.

N1.14 Netwerktafel - Het geheim van de OpvoedParty

N1.14 Netwerktafel - Het geheim van de OpvoedParty

Moderator: Katrien Laane, Lunamare
Thema: De kracht van preventie
Samenvatting:
Na een korte introductie van de OpvoedParty wordt deze netwerktafel omgedoopt tot OpvoedPartytafel. 25 jaar praktijkervaring en 8 jaar onderzoek hebben vruchten afgeworpen. Daar kunnen deelnemers van meegenieten aan deze netwerktafel, waar opvoedingsondersteuning en ouderbetrokkenheid concreet vorm en inhoud krijgen. Deelnemers worden geprikkeld om op zoek te gaan naar toepassingsmogelijkheden van de OpvoedParty in hun dagelijks werk. Uitwisseling, eigenWIJSheid en discussie staan centraal.

Presentatie Het geheim van de OpvoedParty

C1.15 Participatiecafé - Participatief onderzoek met jongeren: betekenisvolle samenwerking?

C1.15 Participatiecafé - Participatief onderzoek met jongeren: betekenisvolle samenwerking?

Gespreksleider: Christine Dedding
Thema: Wat werkt voor wie en waarom
Samenvatting:
Participatie van jongeren is een belangrijke manier om onderzoek in de jeugdsector te verbeteren. Het betrekken van jongeren vergroot de kans dat het onderzoek aansluit op de behoeften in de dagelijkse praktijk en dat projectresultaten eerder en met meer succes worden toegepast. Maar hoe organiseer je structurele betrokkenheid? Is het altijd mogelijk? Is het altijd nodig? Wanneer is het goed genoeg? En wie is verantwoordelijk? In het participatiecafé, onder leiding van participatiedeskundige Christine Dedding, staan deze vraagstukken centraal.

zonmw

njg

tno logo klein

nro

logo jio nieuw

Kenniscentrum LVB