Terug naar het programma
15:35 - 16:30

P3.14 Pitch Participatie

1. In gesprek met jongeren: het verhaal achter de cijfers

Om het cliëntenperspectief te benutten bij het interpreteren van de data uit de Lerende databank jeugd (LDJ), is in 2020 de “jongerentafel LDJ” gestart. In de LDJ verzamelen jeugdhulporganisaties, aangesloten bij het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdhulp Nederland (SEJN), gegevens over de doelgroep, de aanpak en de uitkomsten van de jeugdhulp die zij bieden. Door dit in één grote databank onder te brengen, kunnen instellingen zich met elkaar vergelijken en in gesprek gaan over wat werkt voor wie. De jongerentafel is opgericht, zodat jongeren vanuit hun eigen ervaring mee kunnen denken over het inzetten van vragenlijsten en het benutten van resultaten. Zij kunnen helpen bij de zoektocht naar het verhaal achter de cijfers.

 

In deze pitch…

  • …deelt Praktikon hun ervaringen met de jongerentafel.
  • …gaat Praktikon in op de vraag hoe jongeren op een zinvolle manier bij kunnen dragen of deel kunnen nemen aan gesprekken tussen bestuurders, beleidsmedewerkers, onderzoekers en hulpverleners van verschillende organisaties.

 

2. Samenwerken voor kinderen van gedetineerde vaders

Voor kinderen is het heel ingrijpend wanneer vader in de gevangenis belandt. Echter zijn zij  vaak niet in beeld bij professionals, zoals degenen die met de gedetineerde vader werken of bij jeugdprofessionals. Deze kinderen krijgen dus weinig ondersteuning. In “Ouder in detentie” ontwikkelen we een netwerkaanpak om deze kinderen in beeld te krijgen en te bereiken met een ondersteuningsaanbod. We doen dit samen met de gezinnen, de professionals in de gevangenis waar vader verblijft, ambulante begeleiders van Exodus, het expertisecentrum K I N D en met beleidsfunctionarissen in de gemeenten waar deze kinderen wonen. Het doel is de versterking van beschermende factoren, met name hun sociale netwerk en het behoud van de relatie met de gedetineerde vader om zo de veerkracht van deze kinderen en hun gezinnen te vergroten.

 

In deze pitch…

  • …gaan we in op het actieonderzoek “Ouder in detentie”.
  • …vertelt Avans Hogeschool over de wijze waarop de aanpak samen met alle betrokkenen ontwikkeld wordt, wat dit tot nu toe heeft opgeleverd en welke uitdagingen daarbij naar voren zijn gekomen.
3. Zelfredzaamheidstool bij VertrekTraining: inzicht in krachten van jongere, netwerk en hulpverlening

VertrekTraining is een individuele training van 10 weken waarin een jongere intensieve begeleiding krijgt in het realiseren van een gezond toekomstperspectief. De VertrekTrainer stimuleert de jongere om de eigen toekomst vorm te geven, eigen doelen te bepalen en zoveel mogelijk zelf te doen. Daarnaast steunt De VertrekTrainer waar nodig, zodat het gevoel van competentie wordt vergroot. Vanaf 2022 wordt hierbij de Krachtenwijzer Light toegepast, een instrument gebaseerd op de ZRM-J, die inzichtelijk maakt in welke mate iemands zelfstandigheid berust op eigen kracht, op eigen netwerk en op professionele hulp. De Krachtenwijzer kan gebruikt worden voor het formuleren van doelen en om de voortgang te monitoren.

 

In deze pitch…

  • … krijg je inzicht in de manier waarop het gesprek over zelfredzaamheid en de toepassing van de tool bijdraagt aan het hulpverlenend handelen.

 

4. Reflectietool Passende hulp volgens jongeren: In hoeverre beslissen we echt samen?

Binnen de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland is de stem van jongeren ontzettend belangrijk. Tijdens pizza-bijeenkomsten bespreken jongeren wat goed gaat en wat beter kan in de jeugdhulp. Ze noemen concrete (verbeter)punten. Deze ervaringskennis geeft, naast wetenschappelijke en praktijk kennis, uniek inzicht in wat werkt in de samenwerking met jongeren en hoe hulp passender en effectiever kan. Deze kennis wordt vervolgens ingebracht in leernetwerken van ervaringsdeskundige jongeren, ouders/ opvoeders, hulpverleners en beleidsmakers. Hierdoor kan men samen leren, elkaar inspireren en aan de slag gaan met verbeterpunten en oplossingsrichtingen. De uitkomsten vertaalt de Kenniswerkplaats naar handige tools voor professionals, zoals de praatplaat ‘Passende hulp volgens jongeren’.

 

In deze pitch:

  • Worden tools toegelicht, die door de Kenniswerkplaats ontwikkeld zijn, die professionals leren hoe zij kinderen en jongeren als uitgangspunt kunnen nemen en kunnen aansluiten bij hun vragen en wensen. Hierdoor worden de jongeren echt verder geholpen

 

Informatie

  • 22 september 2022
  • 15:35 - 16:30

Sprekers