Terug naar het programma
09:30 - 10:20

N1.13 Netwerktafel – Maatwerk binnen de Jeugdbescherming

In ons artikel Child protection cases: one size fits all! hebben we gevonden dat de “hoofd” problematiek in jeugdbeschermingsgezinnen goed onder te verdelen is in subcategorieën met dezelfde zorgbehoeften zoals bijvoorbeeld gezinnen met sociaal economische problemen, multiprobleemgezinnen of gezinnen met intensieve levensgebeurtenissen. Ook vonden we verschillen in leeftijdsgroepen.
Hierbij hebben we opgemerkt dat het maatwerk voor deze zorgcategorieen vraagt om specifieke kennis en hulpverleningspartners.
Dit roept de vraag op of de jeugdbescherming gebaat kan zijn bij het organiseren van een maatgerichte aanpak per soort probleem of leeftijd (per cluster of leeftijdscohort). Is het zinvol om maatwerk te bieden voor grotere groepen waardoor professionals zich kunnen specialiseren in een topic en zij doelgericht een hulpverleningsnetwerk kunnen creëren dat daarbij past?
We gaan graag in gesprek met professionals, ervaringsdeskundige, beleidsmakers en wetenschappers over de voor- en nadelen van dit gedachten experiment.

Informatie

  • 8 april 2021
  • 09:30 - 10:20