Terug naar het programma
15:35 - 16:30

L3.3 Lezing – Seksuele uitbuiting en (eergerelateerd) geweld

1. Drempels voor disclosure na seksueel geweld

Onderzoek toont aan dat disclosure veelal uitgesteld wordt of volledig uitblijft. Zogenaamde disclosure, ofwel de gebeurtenis aan iemand vertellen, is de eerste stap naar hulpverlening na seksueel geweld. Uitstel of afstel hiervan zorgt ervoor dat acute hulpverlening niet opgestart kan worden. In dit onderzoek worden de drempels voor disclosure onderzocht onder slachtoffers die anoniem contact opnamen met de chatfunctie van het Centrum Seksueel Geweld: ‘Chat met CSG’. Deze chatters hadden voorafgaand aan de chat nog niemand verteld over hun ervaring met (online) seksueel geweld. De hulpvraag, betekenisgeving en drempels voor disclosure van 85 chatters zijn kwalitatief geanalyseerd. De bevindingen van het onderzoek tonen aan dat schaamte, zelfverwijt en misverstanden over seksueel geweld onderliggend zijn aan het uitblijven van disclosure. De ‘Chat met CSG’ blijkt door de anonimiteit en laagdrempeligheid van toegevoegde waarde te zijn voor het pad naar hulpverlening na seksueel geweld.

 

Tijdens deze lezing…

– lichten we toe dat het onderzoek aantoont  dat schaamte, zelfverwijt en misverstanden over seksueel geweld onderliggend zijn aan het uitblijven van disclosure.

– gaan we in op dat de uitkomsten van het onderzoek laat zien dat de ‘Chat met CSG’ door de anonimiteit en laagdrempeligheid van toegevoegde waarde is zijn voor het pad naar hulpverlening na seksueel geweld.

2. Jongensslachtoffers van seksuele uitbuiting: achtergrond en hulpverleningsbehoeften

Jongensslachtoffers van seksuele uitbuiting weten de weg naar hulpverlening moeilijk te vinden. Het bespreken van ervaringen rondom seksuele uitbuiting kan extreem belastend voor hen zijn door schuld- en schaamtegevoelens die in stand worden gehouden door heersende taboes en maatschappelijke gendernormen. Het tijdig herkennen van risicofactoren en het inzetten van passende hulp is van groot belang om de negatieve gevolgen van uitbuiting te voorkomen en doorbreken. Er is echter nog weinig bekend over de achtergronden en hulpverleningsbehoeften van deze jongens. Om deze kennislacune op te vullen werden door een consortium van zorgorganisaties met expertise op het gebied van uitbuiting, semi gestructureerde interviews gehouden met jongensslachtoffers. Deze interviews gaven inzicht in hun levensverhaal, ervaringen en behoeften.

 

In deze lezing…

  • …presenteren we de resultaten van de interviews met jongensslachtoffers van seksuele uitbuiting. Deze kennis draagt bij aan preventie en de (door)ontwikkeling van passende zorg en ondersteuning.

 

3. Chat met Fier & Onderzoek: Eergerelateerd geweld en schadelijke praktijken

Bij Chat met Fier kunnen kinderen, jongeren en volwassenen terecht om met een professional te praten over geweld dat zij meemaken of meegemaakt hebben in hun relatie, thuis of online. Voordelen van de Chat: mensen kunnen laagdrempelig hun verhaal doen en het kan hen motiveren tot de stap naar hulpverlening. Jongeren en volwassenen die te maken hebben (gehad) met eergerelateerd geweld en schadelijke praktijken in hun familie of gemeenschap weten de Chat ook te vinden. Van 2018 t/m 2021 kwamen zo’n 800 mensen op de Chat met deze – of nauw verbonden – problematiek. Voor het praktijkonderzoek “(M)eer zien” wordt de Chat gebruikt meer zicht te krijgen op (recente) ontwikkelingen over deze vormen van geweld. Bijvoorbeeld: welke verschijningsvormen komen vaak terug? Met welke hulpvragen komen slachtoffers op de Chat?

 

Tijdens deze lezing…

  • …koppelt een onderzoeker de resultaten uit dit onderzoek terug.
  • …geeft een chatmedewerker een toelichting op de Chat en de visie erachter.

 

Informatie

  • 22 september 2022
  • 15:35 - 16:30