Terug naar het programma
15:35 - 16:30

L3.1 Lezing – Geboortezorg en JGZ

1. Affectregulatie en ouder-kind interactie bij onrustige baby’s

De geboorte van een kind gaat gepaard met zowel positieve ervaringen als uitdagingen. Soms groeien de uitdagingen ouders boven het hoofd, bijvoorbeeld wanneer een baby veel huilt. Ongeveer één op de 5 baby’s huilt excessief. Nog vaker is er sprake van enige affectregulatieproblematiek, waaronder huilen valt. Ouders van deze kinderen ervaren vaker somberheid, opvoedstress, minder vertrouwen in hun opvoedvaardigheden en er is een hoger risico op ouder-kind relatieproblemen. Vice versa zijn problemen van ouders gerelateerd aan affectregulatieproblematiek bij het kind. Het is dus van belang problematiek tijdig te kunnen signaleren en de ouder-kind relatie laagdrempelig te kunnen ondersteunen.

 

Tijdens deze lezing…

  • …komen 2 tools aan bod:

1) een informatiekaart om signalering van ouder-kind relatieproblematiek te bevorderen;

2) een online programma om ouders te ondersteunen in de omgang met hun onrustige baby. De eerste pilotresultaten worden besproken.

2. Shantala babymassage in de jeugdgezondheidszorg: ervaringen van ouders en professionals

De interventie Shantala Babymassage wordt door een aantal jeugdgezondheidszorg (JGZ) organisaties individueel ingezet bij ouders van een jonge baby met een verhoogd risico op verminderde ouderlijke sensitiviteit. De interventie combineert babymassage en opvoedondersteuning in 3 huisbezoeken door gecertificeerde jeugdverpleegkundigen. Het heeft als doel een veilige gehechtheidsrelatie tussen ouder en kind te bevorderen door de sensitiviteit van de ouder te vergroten, stress te verminderen en het gevoel van opvoedcompetentie te versterken. De interventie is als “theoretisch goed onderbouwd” opgenomen in de Nederlandse interventiedatabank. Van 2020 tot 2024 vindt onderzoek plaats naar de effectiviteit en het proces van de interventie.

 

Tijdens deze lezing…

  • …delen Radboudumc en TNO Child Health de eerste (voorlopige) resultaten uit de procesevaluatie, gebaseerd op interventielogboekjes van babymassagedocenten, evaluatievragenlijsten van ouders en interviews met docenten en ouders.

 

3. Quizt’t, een laagdrempelige microlearning voor jongeren daar waar zij zich bevinden

“Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de jeugdgezondheidszorg beter aansluit bij jongeren?” Met deze vraag is het praktijkonderzoek Quizt’t gestart. Door middel van veld- en literatuuronderzoek zijn factoren die jongeren van 12 tot 18 jaar beïnvloeden bij het vragen om hulp bij hun gezondheid in kaart gebracht. De belangrijkste factor bleek kennis. Door vergroten van kennis bij jongeren over puberteitsontwikkeling, gezonde leefstijl en mentaal welbevinden, kunnen we ervoor zorgen dat zij eerder hun vragen stellen en wanneer nodig hulp krijgen. Microlearning bleek hiervoor een wetenschappelijk onderbouwde manier. Geïnspireerd door het richtlijnenspel van de JGZ, is Quizt’t ontstaan. Om daar te zijn, waar jongeren zich bevinden, is besloten Quizt’t via Instagram aan te bieden. Rondom ontwikkeling en implementatie zijn jongeren, ouders en stakeholders betrokken. Daarnaast heeft een IMKBA plaatsgevonden.

 

Tijdens deze lezing…

  • …Wordt de werkwijze van Quizt’t toegelicht
  • …De uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd

Informatie

  • 22 september 2022
  • 15:35 - 16:30

Sprekers

Dafna Windhorst

Radboudumc (Developmental Psychobiology Lab) / TNO Child Health