Terug naar het programma
10:30 - 11:20

L2.9 Lezingen – Echtscheiding en kinderen

Tijdens deze deelsessie worden drie lezingen gegeven:

(1) Preventieve ondersteuning van gezinnen na scheiding – ScheidingsATLAS.

Jaarlijks verbreken bijna vijftigduizend Nederlandse ouderparen hun huwelijk, partnerschap- of samenwoonrelatie. Als ouders uit elkaar gaan, verbreken ze hun partnerrelatie, maar blijven ze samen verantwoordelijk voor de kinderen. Dit brengt extra vragen en onzekerheden met zich mee: Hoe zorg je goed voor jezelf en je kinderen? Hoe werkt dat, ouderschap na scheiding? En hoe communiceer je hierover met de andere ouder?
Wat werkt in preventieve ondersteuning voor deze ouders, na scheiding? In een ZonMw project evalueerde TNO in samenwerking met Kenniscentrum Kind en Scheiding, Humanitas Almere en Minddistrict de preventieve training ScheidingsATLAS. In ScheidingsATLAS worden ouders in 2 groepssessies óf in een online training geïnformeerd over ouderschap na scheiding en krijgen ze handvatten voor effectieve coping en communicatievaardigheden. In deze lezing vertellen we u over ScheidingsATLAS en presenteren we de eerste uitkomsten van de quasi-experimentele studie naar de effecten van de training.

Sprekers:

  • Mariska Klein Velderman (TNO);
  • Wendy van Vliet (Kenniscentrum Kind en Scheiding).

PowerPoint:

(2) Screening en evaluatie in hulpverlening bij (complexe) scheiding.

De jeugdzorginstellingen Altra, Sterk Huis, Jeugdformaat en Elker werken samen met de Universiteit Utrecht en Universiteit van Amsterdam aan het onderzoeksproject Screening en evaluatie van hulp bij (complexe) scheiding. In dit project is een instrument voor screening en evaluatie ontwikkeld, dat zowel in dagelijkse praktijk van scheidingshulpverlening als bij (effect)onderzoek naar scheidingsinterventies gebruikt kan worden. In de lezing presenteren we de 1e versie van het instrument en bespreken we de uitkomsten van literatuuronderzoek en praktijkonderzoek (waarin professionals in verschillende focusgroepen input hebben gegeven voor onderwerpen die in het screeningsinstrument terug moeten komen) waar het instrument op gebaseerd is. We bespreken de mogelijkheden van het gebruik van het instrument in de praktijk en voor onderzoek naar de werkzaamheid van de hulp, bijvoorbeeld als ROM instrument. Tot slot vertellen we over de inhoud en vorm van het vervolgonderzoek en over de mogelijkheden van deelname aan dit onderzoek. We vragen deelnemers feedback en input op de vorm van het instrument en op de vervolgonderzoeksplannen naar de werkzaamheid van twee scheidingsinterventies.

Sprekers:

  • drs. Bernadette Janssen (Altra Jeugdzorg / Sterk Huis);
  • Olaf Goorden (Altra Jeugdzorg).

PowerPoint:

(3) Wat werkt bij conflictscheidingen? Over onderzoeksresultaten en de doorontwikkeling van een werkwijze.

In Twente kunnen ouders die in een conflictscheiding verkeren door de rechter naar BRAM worden verwezen. Hier werken sociaal werk en justitie samen om te zorgen dat ouders stoppen met vechten zodat de opvoedsituatie voor betrokken kinderen normaliseert.
In een studie onder betrokkenen bij BRAM (ouders, professionals, advocaten, zittingsvertegenwoordigers en rechters), is gekeken naar wat nodig is in de begeleiding van ouders in een conflictscheiding. Uit het onderzoek komen duidelijke aanknopingspunten voor verbeteringen naar voren. Een goede samenwerking in de keten, ruimte voor rouwverwerking van de ouders, het omgaan met weerstand en conflicten en psycho-educatie over onder andere effectief ouderschap, zouden onderdeel moeten zijn van de aanpak van conflictscheidingen. Hulpverleners moeten kunnen balanceren tussen onpartijdigheid en betrokkenheid. In de lezing komen deze en andere bevindingen aan de orde.

Sprekers:

  • dr. Margriet Braun (Saxion);
  • Astrid Altena (Saxion).

Informatie

  • 8 april 2021
  • 10:30 - 11:20

Sprekers