Terug naar het programma
14:10 - 15:10

L2.2 Onderwijs

Seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs: de cijfers

Seksueel grensoverschrijdend gedrag staat in toenemende mate in de belangstelling. In het onderwijs blijkt uit cijfers van de vertrouwensinspecteurs dat het aandeel meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag door een met ‘taken belaste persoon’ richting leerlingen en studenten toeneemt. De oorzaak van de geconstateerde stijging in het aandeel incidenten door met taak belaste personen richting leerlingen is nog onbekend. De stand van zaken en mogelijke oorzaken van de meldingen seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn onderzocht door bestaande bronnen en interviews met scholen te analyseren.

Tijdens deze lezing:

  • geven we meer inzicht in de huidige cijfers, omstandigheden en mogelijke oorzaken en maatregelen die scholen kunnen nemen rondom seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs, in de sectoren po, vo en mbo
  • krijg je inzicht in de huidige stand van zaken met betrekking tot seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs
  • leer je over de risico- en beschermende factoren, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen persoonlijke factoren en omgevingsfactoren

Samenwerking rondom (hoog)begaafdheid: hoe ziet het er nu uit en wat werkt?

Nog niet alle (hoog)begaafde leerlingen krijgen de uitdaging en ondersteuning die ze verdienen. Eén van de oorzaken is een gebrekkige samenwerking rondom (hoog)begaafdheid binnen het onderwijs en met externe partners. Sinds 2019 krijgen samenwerkingsverbanden subsidie om het onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor begaafde leerlingen te verbeteren. In het IMAGE onderzoek brengen we de impact van deze subsidie op samenwerking rondom (hoog)begaafdheid bij 18 samenwerkingsverbanden in kaart. De focus is op samenwerking tussen scholen, sectoren, onderwijs en jeugdhulp en kinderopvang. Door interviews, een vragenlijst en focusgroepen onderzoeken we onder diverse betrokkenen (scholen, besturen, samenwerkingsverbanden, medewerkers uit de kinderopvang en jeugdhulp) hoe de samenwerking rondom (hoog)begaafdheid eruit ziet. En welke werkzame factoren en condities gelden voor een effectieve samenwerking.

Tijdens deze sessie:

  • zie je de resultaten van het onderzoek
  • krijgen beleidsmakers en professionals beeld van hoe regio’s nu samenwerking rondom (hoog)begaafdheid vormgeven
  • krijgen deelnemers inzicht in werkzame factoren en condities voor effectieve samenwerking rondom (hoog)begaafdheid

Online dyslexiebehandeling: Werkt dit nu echt even goed?

De Corona pandemie van 2020 bracht grote veranderingen met zich mee. Eén van deze veranderingen was de verschuiving van onderwijs en zorg naar online platforms. Ook kinderen die gespecialiseerde dyslexiezorg nodig hadden, werden online behandeld. Gaan kinderen online net zoveel vooruit als leeftijdsgenoten die traditionele face-to-face behandeling genoten? Eerdere onderzoeken waren veelbelovend, maar gebruikten kleine steekproeven of misten een controlegroep van kinderen die traditionele zorg kregen. In deze sessie bespreken we behandeluitkomsten van 254 kinderen die face-to-face behandeling kregen, in vergelijking met 162 kinderen die online behandeling kregen. We bespreken de ervaringen van een dyslexiebehandelaar. De digitalisering van behandeling biedt vele mogelijkheden. Vervolgonderzoek zal nog uitwijzen of kinderen verschillen in behandel-uitkomsten en of er kinderen zijn die meer baat hebben bij face-to-face behandeling.

Tijdens deze sessie:

  • ontdek je of online dyslexiebehandeling even goed werkt als traditionele face-to-face-behandeling
  • bespreken we persoonlijke ervaringen van een dyslexiebehandelaar tijdens de COVID-19 pandemie

 

Informatie

  • 21 september 2023
  • 14:10 - 15:10

Sprekers

Cara Verwimp

Universiteit van Amsterdam / Rudolf Berlin Center / Reionaal instituut voor dyslexie