Terug naar het programma
10:30 - 11:20

L2.11 Lezingen – Opgroeien in armoede

Tijdens deze deelsessie worden drie lezingen gegeven:

(1) Gezonde kinderen in krappe tijden – Maak kennis met een interventie voor gezinnen in armoede.

De interventie ‘gezonde kinderen in krappe tijden’ is in de Academische Werkplaats Jeugd in Twente ontwikkeld. De mogelijkheden van gezinnen en de pijlers van positieve gezondheid staan centraal. Het doel is om de gezondheid van kinderen die in armoede opgroeien te bevorderen door een verbeterde gezondheid van de ouders. Vanuit de literatuur is bekend dat dit een positieve werking heeft op de gezondheid van de kinderen.
De interventie is ontwikkeld met een participatieve benadering waarin alle belangrijke belanghebbenden zijn betrokken. De vijf bijeenkomsten van de interventie worden geleid door een duo: een ervaringsdeskundige en een professional. De thema’s van Positieve Gezondheid staan centraal.
In deze sessie maken de deelnemers kennis met de interventie en gaan er zelf mee aan de slag. Ook is er aandacht voor de participatieve benadering die tijdens de ontwikkeling is gebruikt en wordt het onderzoek naar de effecten van de interventie besproken.

Sprekers:

  • Mariska Jacobs (Saxion);
  • Margriet Braun (Saxion).

(2) Jeugdhulp in wijken: gelijke wijken, gelijke kansen?

Factoren als armoede en echtscheiding vergroten de kans op het gebruik van jeugdhulp. Het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden (KJH) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) werken samen om de achtergronden van verschillen in jeugdhulpgebruik tussen wijken inzichtelijk te maken. Het SCP heeft een landelijk model op wijkniveau gemaakt om verschillen in verwacht en werkelijk gebruik in kaart te brengen. Het model kan het jeugdhulpgebruik niet volledig verklaren: het jeugdhulpgebruik in wijken die op elkaar lijken kan toch verschillen. In dialoogsessies is het KJH met betrokkenen uit deze wijken in gesprek gegaan. Samen hebben zij gezocht naar aanvullende verklaringen voor de verschillen in jeugdhulpgebruik in ogenschijnlijk vergelijkbare wijken.
Tijdens de lezing geven we inzicht in de belangrijkste resultaten van zowel het voorspelmodel als de dialoogsessies. Vervolgens gaan we in gesprek over de resultaten en de waarde van dit onderzoek voor de praktijk. Wat kunnen we van elkaar leren?

Sprekers:

  • dr. Wouter Reith (De Haagse Hogeschool);
  • Cathelijne Mieloo.

PowerPoint:

(3) Kansen voor kinderen: een postcodetombola?

Defence for Children (DfC) maakt zich met Save the Children Nederland (SCNL) zorgen om de kinderen in Nederland die in armoede opgroeien. Volgens de meeste recente cijfers van het CBS leven 277.000 kinderen en jongeren in armoede. Van die groep groeien 110.000 kinderen op in een gezin met een langdurig laag inkomen (vier jaar of meer). Die cijfers dalen niet of nauwelijks. Een effectieve aanpak van de (structurele) oorzaak van armoede blijft uit, terwijl de gevolgen van armoede voor kinderen groot zijn. Volgens het VN-Kinderrechtenverdrag heeft een kind recht op een toereikende levensstandaard. DfC en SCNL hebben onderzocht in hoeverre dit recht in Nederland voor ieder kind door de overheid wordt gewaarborgd nu het armoedebeleid grotendeels op lokaal (gemeentelijk) niveau wordt bepaald. In hoeverre is sprake van gelijke kansen voor ieder kind? De bevindingen van het onderzoek en de aanbevelingen worden gedeeld tijdens de lezing.

Sprekers:

  • Eva Huls (Defence for Children).

Informatie

  • 8 april 2021
  • 10:30 - 11:20

Sprekers