Terug naar het programma
09:30 - 10:20

L1.9 Lezingen – De transitie naar volwassenheid (18-/18+)

Tijdens deze deelsessie worden twee lezingen gegeven:

(1) Beter in transitie met de BETERapp?

Eén van de doelen van de nieuwe Jeugdwet was om meer samenhang in de zorg te creeëren, waaronder meer continuïteit in de overgang van jeugdzorg naar volwassenheid (18-/18+). Uit de eerste evaluatie van de Jeugdwet in 2018 blijkt deze overgang nog steeds een groot knelpunt. De transitie 18-/18+ is voor kwetsbare en minder zelfredzame jongeren moeilijk, zeker als zij een ondersteunend vangnet missen. De grijze gebieden tussen wetten maakt dat zij niet altijd de zorg, hulp of ondersteuning krijgen die nodig is. Wij hebben onderzocht of het gebruik van een app, de BETERapp, de transitie 18-/18+ voor jongeren in residentiële jeugdzorg ondersteunt. De resultaten van ons onderzoek, zowel de ervaringen van jongeren rondom transitie, betrokken medewerkers, als het gebruik van de BETERapp, zullen kort aan de deelnemers worden gepresenteerd. Vervolgens gaan we met deelnemers aan de slag: wat kunnen zij zelf morgen in hun handelen veranderen om de transitie voor jongeren te vergemakkelijken?

Sprekers:

  • dr. Coleta van Dam (Praktikon);
  • Marieke Brouwer.

(2) Volwassen worden en professionele ondersteuning.

De overgang naar volwassenheid verloopt voor veel jongeren niet vanzelf. Dit geldt vooral voor kwetsbare jongeren die moeizaam hun weg vinden naar opleiding, werk en sociaal leven. In deze lezing presenteren we de eerste resultaten van een vierjarig onderzoek waarin de volgende onderzoeksvraag centraal staat: Hoe kan professionele ondersteuning aansluiten bij de leefwereld van kwetsbare jongeren in de overgang naar volwassenheid (16-20 jaar) en bijdragen aan hun veerkracht en maatschappelijke participatie? We volgen jongeren uit Amsterdam, Haarlem en Rotterdam, waarvan een selectie gevolgd wordt in de tijd. Zo wordt inzicht opgedaan hoe hun kwetsbaarheid zich op verschillende leefgebieden manifesteert, welke belemmeringen zij ervaren in hun maatschappelijke participatie en welke (informele en formele) vormen van steun hen helpen. We presenteren theoretische uitgangspunten, eerste kwantitatieve en kwalitatieve gegevens en gaan in op de betekenis hiervan voor preventie in het sociale domein. Het onderzoek moet leiden tot verbetering van de (lokale) professionele ondersteuning van jongeren. De lezing wordt verzorgd door onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut en InHolland.

Sprekers:

  • Harrie Jonkman (Verwey-Jonker Instituut);
  • Femke Kaulingfreks.

PowerPoint:

Informatie

  • 8 april 2021
  • 09:30 - 10:20

Sprekers