Terug naar het programma
09:30 - 10:20

L1.8 Lezingen – Diversiteit en stigma

Tijdens deze deelsessie worden twee lezingen gegeven:

(1) Destigmatisering van kinderen en jongeren met psychische problemen.

Veel kinderen voelen zich al op jonge leeftijd buitengesloten en durven niet open te zijn over hun kwetsbaarheid. Dit leidt tot angst en onzekerheid die hun ontwikkeling in de weg staat. Over stigmatisering van psychisch kwetsbare kinderen en jongeren is weinig bekend. Cijfers of gedegen kennis over de effecten ervan ontbreken. Stigma bij deze groep is een belangrijk knelpunt in de zorg, en voor een succesvolle aanpak is kennis over de actuele stand van zaken nodig.
Het Kenniscentrum KJP, NJi en NJR hebben stigmatisering onder kinderen en jongeren met psychische kwetsbaarheden onderzocht. Middels een literatuurstudie, enquête, focusgroepen en interviews met jeugdhulpprofessionals en jongeren is kennis verzameld voor een kennisdossier. Ook is een voorlichtingsproduct voor professionals in de jeugdhulp ontwikkeld. Tijdens deze lezing delen we met Samen Sterk zonder Stigma onze inzichten en wisselen we tips en ideeën uit voor het bevorderen van inclusie en het tegengaan van stigma.

Sprekers:

  • Sara van der Weerd (Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie);
  • Eline Kolijn (Samen Sterk zonder Stigma).

(2) Zorg op maat voor LHBTI jongeren.

Als jeugdprofessional zet je de jongere centraal. Je hebt aandacht voor een jongere als geheel, om zorg zo passend mogelijk te maken. Toch krijgen jongeren die lesbisch, homo, bi, transgender of intersekse zijn lang niet altijd de zorg die zij nodig hebben. Zo is het niet vanzelfsprekend om in gesprek te gaan over sekse, gender en seksuele oriëntatie.
Tijdens deze interactieve lezing combineren we kennis en praktijk. We bespreken in hoeverre LHBTI jongeren in de jeugdzorg zichzelf kunnen zijn op basis van onderzoek en praktijkervaringen van een ervaringsdeskundige. We gaan in op sekse, gender en seksuele diversiteit aan de hand van de astronaut, een tool die op een laagdrempelige manier inzicht geeft in diversiteit. Ten slotte bespreken we manieren waarop deze kennis in de praktijk gebracht kan worden. Hoe kan je als jeugdprofessional passende zorg geven aan LHBTI jongeren?

Deze lezing wordt georganiseerd door de Alliantie Gezondheidszorg op Maat. De lezing geeft jeugdprofessionals handvatten om zorg op maat te bieden aan LHBTI jongeren. Passende zorg voor LHBTI jongeren levert een bijdrage aan gelijke kansen voor alle jongeren.

Sprekers:

  • Barbara Oud (COC Nederland);
  • Quinn Couch.

Informatie

  • 8 april 2021
  • 09:30 - 10:20

Sprekers