Terug naar het programma
09:30 - 10:20

L1.7 Lezingen – Jeugdbeleid in de praktijk

Tijdens deze deelsessie worden twee lezingen gegeven:

(1) De winst van effectieve preventie – de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA).

De gemeente Rotterdam werkt met impactgedreven beleid met het Factorenmodel als basis aan het kansrijk, veilig en gezond opgroeien van jonge Rotterdammers. Meer inzet van goed onderbouwde en effectieve interventies moet de impact vergroten. Daarnaast wordt deze impact vergroot door een verschuiving van het zwaartepunt van inzet naar de meest relevante factoren die een rol spelen in de ontwikkeling van kinderen. Dit zijn bijvoorbeeld de factoren sociaal-emotionele vaardigheden, opvoedvaardigheden en temperament. In samenwerking met het NJI onderzocht Ecorys wat de maatschappelijke kosten en baten zijn van deze verschuiving van het budget naar meer bewezen effectieve interventies op relevante factoren. Verschillende scenario’s maken duidelijk wat de effecten van verschillende beleidskeuzes kunnen zijn, bijvoorbeeld op jeugdhulp. Hiermee vormt de MKBA voor de gemeente belangrijke input voor verdere beleidsontwikkeling op preventie en kan de analyse als tool gebruikt worden om de verwachte effecten van nieuwe keuzes in kaart te brengen.

Sprekers:

  • Rina Stoorvogel (Gemeente Rotterdam);
  • Wim Spit.

PowerPoint:

(2) Beleid met impact – Wijkprogrammering Rotterdam Groeit in de praktijk.

Beleid met impact! Beleef de wereld van wijkprogrammering waarin beleid, praktijk en wetenschap samenkomen. In deze sessie wordt verbinding gelegd tussen het beleidskader Rotterdam Groeit, de methodiek wijkprogrammering en kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen.
Op basis van cijfers en gesprekken met de praktijk, zijn gewenste maatschappelijke resultaten in de wijk geformuleerd. In het gebied Noord Rotterdam heeft 11% van de kinderen een ouder met psychische of verslavingsproblemen. Omdat deze kinderen een verhoogd risico hebben om op enig moment zelf met dit soort problemen te maken te krijgen, is hier passend preventief aanbod bij gezocht. Door dit preventieve aanbod voortdurend te monitoren, de resultaten te bespreken met betrokkenen en verbeteracties die daaruit voortkomen door te voeren, ontstaat er effectievere inzet in een wijk of gebied om op die manier problematiek te beperken en perspectief te versterken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van beschikbare kennis over beschermende en risicofactoren rond opgroeien en opvoeden van jeugd en verdiepend onderzoek naar de rol van behandelaren en preventiefunctionarissen.

Sprekers:

  • dr. Monique Malmberg (Nederlands Jeugdinstituut);
  • Herma Ooms;
  • Anouk Sijbenga;
  • Eiskje Clason.

Informatie

  • 8 april 2021
  • 09:30 - 10:20

Sprekers