Terug naar het programma
09:30 - 10:20

L1.10 Lezingen – Ontwikkelingen in de jeugdgezondheidszorg

Tijdens deze deelsessie worden drie lezingen gegeven:

(1) Praktische tools om gespreksvoering in de JGZ te verbeteren.

Gespreksvoering is een kernactiviteit in de JGZ, maar in geen enkele richtlijn is gespreksvoering het hoofdthema. We doen verslag van een project door TNO en Trimbos instituut gericht op richtlijn overstijgende handvatten: hoe moet worden omgegaan met de benadering van en gesprekken met ouders en jeugdigen? Wat werkt in gespreksvoering binnen de JGZ? We analyseerden 13 bestaande JGZ richtlijnen met een focus op psychosociale problematiek van jeugdigen en voerden behoeftepeilingen uit onder ouders, jongeren en JGZ-professionals. Op basis van deze input is een lijst met tips en aanbevelingen rond gespreksvoering opgesteld, die in werksessies verder geordend zijn. Dit heeft geleid tot 25 kernvaardigheden voor gespreksvoering, twee veelgebruikte gespreksmodellen en aanbevelingen voor de praktijk. Deze informatie is verwerkt in een aantal gesprekstools: een kaartenset, bureaukaart en richtlijnmodule voor richtlijnontwikkelaars. Tijdens de lezing maakt u kennis met deze gesprekstools.

Spreker: dr. Marianne de Wolff (TNO)

PowerPoint:

(2) Inzet van screeningsvragenlijsten: hoe om te gaan met wetenschappelijk onderzochte vragenlijsten in de JGZ uitvoeringspraktijk?

Jij en Je Gezondheid (JEJG) is een digitale vragenlijst die de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) gebruikt bij de gezondheidsonderzoeken. In het primair onderwijs betreft het een vragenlijst voor ouders, in het voortgezet onderwijs een vragenlijst voor jongeren zelf. De vragenlijst bestaat voornamelijk uit betrouwbare en valide vragen. Uit de praktijk is gebleken dat betrouwbare en valide vragen vaak een hoog taalniveau hebben waardoor een deel van de doelgroep de vragen niet (goed) begrijpt. Met als gevolg een verkeerde uitslag, risicojeugdigen die mogelijk worden gemist en een verkeerde focus tijdens een eventueel gesprek. Om elke jeugdige gelijke kansen te kunnen bieden is het belangrijk dat JGZ juist de doelgroepen met een lager taalniveau goed in beeld heeft. Daarom hebben we als ontwikkelaar van JEJG als doel de begrijpelijkheid van de huidige vragen te vergroten zonder in te boeten aan kwaliteit. Wat zijn hierbij de mogelijkheden? We vertellen over de gemaakte stappen en gaan graag in gesprek over de uitdagingen.

Sprekers:

  • Anouk Wisse, MSc (GGD Amsterdam);
  • Livia Kalma (GGD Amsterdam).

(3) Flexibilisering in de Jeugdgezondheidszorg.

Veel Jeugdgezondheidszorg(JGZ)-instellingen stappen over naar een flexibelere uitvoering van het basispakket JGZ; met taakherschikking (differentiatie van taken naar andere disciplines), flexibelere contactmomenten (minder aantal vaste contactmomenten) en toepassing van alternatieve vormen van contactmomenten (bijvoorbeeld telefonische consulten, e-consulten, groepsconsulten). Door flexibilisering wordt beoogd meer zorg op maat te leveren die aansluit bij de behoefte en wensen van ouders en professionals. Tijdens deze lezing presenteren we de uitkomsten van twee afgeronde onderzoeken gericht op flexibilisering in de JGZ:
1. De ontwikkeling van een uniform triageprotocol voor de signalering van gezondheidsrisico’s bij basisschoolkinderen door de JGZ. Dit protocol is onderzocht op kwaliteit van signalering en mate van tevredenheid bij ouders en JGZ-professionals.
2. Een onderzoek naar de lange termijn effecten van extra zorg bij flexibilisering in de JGZ 0-18 jaar. In dit project is nagegaan of er bij een meer flexibele inzet van de JGZ er meer ruimte is om extra zorg te bieden (vooral vanwege psychosociale-, opvoed- en/ of leefstijlproblemen).

Sprekers:

  • Meinou Theunissen, PhD (TNO)
  • Janine Bezem (GGD).

PowerPoint:

 

Informatie

  • 8 april 2021
  • 09:30 - 10:20

Sprekers